Достъпност на съдържанието

 

Политика за достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Стралджа

1. Предназначение
Настоящата политика съдържа основните принципи, правила и подходи за да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Стралджа за хората с увреждания.
Тази политика има за цел да осигури изпълнението на изискванията към интернет страниците на администрациите формулирани в Закон за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни….

 

Декларация за достъпност

 

Община Стралджа се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на актуалните интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (WCAG 2.0)…..