Декларация за достъпност


Община Стралджа се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на актуалните интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (WCAG 2.0).
Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайта https://straldzha.bg

Статус на съответствие

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)
Този сайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), като използва най-добрите практики и техники.
WCAG 2.0 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.
W3C Стандарти
Този сайт е изграден с код, съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Недостъпно съдържание

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни. 
В този смисъл ние непрекъснато работим за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Методът, използван за изготвяне на настоящата декларация е самооценка.

Обратна информация и данни за контакт

Ако срещате затруднения докато работите с https://straldzha.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.
За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:  straldjainf@yahoo.com

Декларация за достъпност

 Процедура по прилагане

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Стралджа, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. на адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12, деловодство или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен път на straldjainf@yahoo.com

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.
Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.