Гражданска регистрация и обслужване на населението


Съобщение относноРегламент (ЕС) 2016/1191 на европейския парламент и на съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.


УСЛУГА:

Възстановяване и промяна име по чл.19а от ЗГР

Правно основание: чл.19а от ЗГР Извършва се за лица, които имат постоянен адрес на територията на гр. Стралджа и общината. Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или един от тях са принудително променени, след представяне на необходимите документи лично пред длъжностното лице по гражданско състояние в общината.
Въз основа на така приетите документи, длъжностното лице по гражданско състояние издава Решение по чл.19а от Закона за гражданската регистрация.
За лицата с настоящ адрес в чужбина, заявленията се подават чрез консулските служби.
Необходими документи: 1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето /за непълнолетните – заявлението се подписва от двамата родители/
Срок: 15  дни
Такса: Не се таксува.
Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документи за самоличност на гражданина или нотариално заверено пълномощно
3. Документ по гражданско състояние, издаден от Община Стралджа към датата на заверката
Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни – 10,00лв.
1 работен ден – 15.00 лв.
4 работни часа – 20.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

На основание на:
Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13
Необходими документи: 1. Искане по образец според документа, който ще се заверява
2. Документ за самоличност
Такса и срок на изпълнение: обикновена услуга- 5 дни 8 лв.
бърза услуга-3 дни 12 лв.
експресна услуга – 1 ден 16 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

От 2013 г. за Република България е влязла в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г., Конвенцията е обнародвана в ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г.
Конвенцията предвижда въз основа на актовете за гражданско състояние, освен сега издаваните документи по чл. 88 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) (удостоверения за раждане и за сключен граждански брак, препис – извлечения, пълни преписи и заверени копия от актовете за гражданско състояние), да се издават и извлечения на формуляри по утвърдени образци:

Формуляр А (извлечение от акт за раждане)

Формуляр В (извлечение от акт за сключен граждански брак)

Формуляр С (извлечение от акт за смърт)

Образците, които ще издава Република България са одобрени с решение № 528/05.09.2013 г. на Министерския съвет. Формулярите се отпечатват двустранно. На лицевата страна на формуляра, непроменливият текст се отпечатва задължително на български, френски и английски език.

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –4.00 лв.
1 работен ден- 6,00 лв.
4 работни часа – 8.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Form-A.pdf
Form-B.pdf
Form-C.pdf
Унифицирано заявление за услуга: 2000 „Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние“

УСЛУГА:

Издаване на препис-извлечение от акта за смърт за втори и следващ път

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен акт за смърт на територията на Община Стралджа на законните наследници или на упълномощените с нотариално заверено пълномощно лица.

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност на заявителя
Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –3.00 лв.
1 работен ден- 4.50 лв.
4 работни часа – 6.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва
IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. За чужденец с разрешено постоянно пребиваване се изискват следните документи:
– Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от МВР
– Заверено заявление за постоянен адрес и адресна карта
– Документи по гражданско състояние /раждане, гр.брак, прекратен брак и др./
Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –10.00 лв.
1 работен ден- 15,00 лв.
4 работни часа – 20.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Удостоверение за граждански брак – дубликат

Необходими документи: Заявление по образец
– Лична карта или нотариално заверено пълномощно от титуляра

Услугата се извършва за лица, които са сключили граждански брак в община Стралджа или за лица, за които е съставен акт за брак в община Стралджа.

Срок за предоставяне: 3 работни дни – 4.00 лв.
1 работен ден- 6,00 лв.
4 работни часа – 8.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:
IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Срок за предоставяне: 3 работни дни – 4.00 лв.
1 работен ден- 6,00 лв.
4 работни часа – 8.00 лв.
Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Срок за предоставяне: 4.00 лева -5 работни дни:
6.00 лева -3 работни дни:
8.00 лева -1 работен ден

Валидност: до промяна на обстоятелствата
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за наследници

Предоставя се на наследниците на починалото лица или на упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи: 1. Искане за издаване на удостоверение за наследници по образец
2. Документ за самоличност на заявителя или нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице

Срок за предоставяне: 5 работни дни – 5.00 лв.
3 работни дни – 7.50лв.
4 работни часа – 10.00лв.

срока може да бъде удължен до получаване на служебно изисканите удостоверения на починали лица в други населени места

Валидност: до промяна на обстоятелствата
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане за издаване на удостоверение за наследници

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Срок за предоставяне: 3 работни дни – 3,00
1 работeн ден – 4,50 лв.
4 работни часа -6,00лв.

Валидност: до промяна на настоящия адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес

Необходими документи: 1. Адресна карта
2. Документ за собственост и/или Декларация за съгласие на собственика (по чл.92, ал.3 или по чл.92, ал.6 от ЗГР)
3. Документ за самоличност

Срок за предоставяне: 3 работни дни – 3.00 лв.
1 работен ден – 4,50лв.
4 работни часа – 6,00лв.

Валидност: до промяна на настоящия адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове АДРЕСНА КАРТА.doc
Д Е К Л А Р А Ц И Я 92,АЛ.6.docx
ДЕКЛАРАЦИЯ 92,АЛ.3.docx

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Срок за предоставяне: 3 работни дни – 3.00 лв.
1 работен ден -4.50лв.
4 работни часа – 6,00лв.

Валидност: до промяна на постоянния адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Валидност: до промяна на постоянния адрес

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000г.

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Срок за предоставяне: 3 работни дни – 3.00 лв.
1 работен ден – 4,50лв.
4 работни часа 6,00лв.

Валидност: до промяна на настоящия адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Предоставя се за лица родени в гр. Стралджа лично на родител на лицето, за което е съставен акт за раждане на територията на Община Стралджа или на лице изрично упълномощено от родителя с нотариално заверено пълномощно.
За родени в чужбина деца, актовете за раждане се съставят в общината по постоянен адрес на майката.

Необходими документи: 1. Съобщение за раждане от здравно заведение
2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение: Не се таксува.

7 дни след раждането на детето, 3 дни от датата на представяне на съдебно решение за съставяне на акт за раждане, 5 дни от датата на получаване на препис от съставен акт за раждане в чужбина.

Валидност: до промяна на данните в акта за раждане
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Прикачени файлове

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат

Необходими документи: Заявление по образец
– Лична карта или нотариално заверено пълномощно от титуляра
Услугата се извършва за лица, които са родени в община Стралджа или за лица, за които е съставен акт за раждане в община Стралджа.

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –4.00 лв.
1 работен ден- 6,00 лв.
4 работни часа – 8.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност, др. документи удостоверяващи семейно положение

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –5.00 лв.
1 работен ден- 7.50 лв.
4 работни часа – 10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за семейно положение

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –4.00 лв.
1 работен ден- 6,00 лв.
4 работни часа – 8.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Валидност: до промяна на семейното положение
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг и деца

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –4.00 лв.
1 работен ден- 6,00 лв.
4 работни часа – 8.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Валидност: до промяна на семейното положение
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Декларация по чл.21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
3. Документ за самоличност
4. Официален документ с данни за имената, пола, датата на раждане и семейното положение на чужденеца, ако не е вписан в регистъра на населението.

Такса и срок на изпълнение: 5 работни дни –5.00 лв.
3 работни дни – 7.50 лв.
1 работен ден – 10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.docx

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Декларация по чл.21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
3. Документ за самоличност на встъпващите в брак
4. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин

Такса и срок на изпълнение: 5 работни дни –5.00 лв.
3 работни дни – 7.50 лв.
1 работен ден – 10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ.docx

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –4.00 лв.
1 работен ден- 6,00 лв.
4 работни часа – 8.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Необходими документи: 1. Заявление за постоянен адрес
2. Документ за собственост и/или Декларация за съгласие на собственика (по чл.92, ал.3 или по чл.92, ал.6 от ЗГР)
3. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни – 3.00 лв.
1 работен ден – 4.50лв.
4 работни часа – 6,00лв.

Валидност: до промяна на постоянен адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Д Е К Л А Р А Ц И Я 92,АЛ.6.docx
ДЕКЛАРАЦИЯ 92,АЛ.3.docx
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС.doc

УСЛУГА:

Издаване удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000г.

Необходими документи: 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни – 3.00 лв.
1 работен ден – 4.50лв.
4 работни часа – 6,00лв.

Валидност: до промяна на постоянния адрес
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Валидност: до промяна на постоянния адрес

Прикачени файлове Искане по образец

УСЛУГА:

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличие на българско гражданство

Необходими документи: 1. Документ за самоличност
2. Молба по образец от Министерство на правосъдието
3. Заверено копие от акт за раждане
4. Фото снимка с ляв профил полуанфас – 2 броя
5. Справка от регистрите за населението относно гражданството на лицето
6. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната
7. Документ за платена държавна такса в размер на 50 лв. от Тарифа № 1 към ЗДТ

Такса и срок на изпълнение: 30 работни дни -10,00лв.
15 работни дни -15,00лв.
10 работни дни 20,00лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове

УСЛУГА:

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи.

Необходими документи: 1. Заявление по образец.
2. Документ от нотариус удостоверяващ промяната в режима на имуществени отношения.
3.Документ за самоличност.

Избрания режим на имуществени отношения се отразява в акта за граждански брак и се изпраща уведомление до Агенцията по вписвания.
Удостоверение за промяната в режима на имуществени отношения се заявява и издава от териториалните звена на Агенцията по вписвания.

Такса и срок на изпълнение: 3 работни дни –5.00 лв.
1 работен ден- 7.50 лв.
4 работни часа – 10.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:

IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Пресъставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

Правно основание: чл.37, и чл.72 от Закона за гражданската регистрация; чл.4, чл.7, ал.2, т.3 и т.4 и чл.12 и чл.13 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация Актът за раждане на български гражданин, роден в чужбина, се съставя в Община Стралджа в следните случаи:
– когато постоянният адрес на майката е на територията на Община Стралджа, в случай че и двамата родители са български граждани;
– когато постоянният адрес на единия родител е на територията на Община Стралджа, в случай че другият родител не е български гражданин.
Чуждестранният акт за раждане се представя в оригинал или надлежно заверен препис от оригинален акт, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като се съобрази и обстоятелството дали държавата, от която произхожда този документ, е страна по Хагската конвенция от 1961 относно легализацията на чуждестранни публични актове или е страна по договори за правна помощ с Република България или нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за раждане, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от български дипломатически или консулски представител в съответната държава.

Необходими документи: 1. Искане по образец и Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП
2. Документ за самоличност на лицето или на упълномощеното лице
3. Нотариално заверено пълномощно /ако има изготвено пълномощно/
4. Препис от акт за гражданско състояние от чуждестранните местни органи по гражданско състояние от мястото, където е настъпило събитието – с оригинален печат, легализиран или заверен с апостил или съставен от българско консулско или дипломатическо представителство акт за раждане
5. Превод на преписа на български език от лицензиран преводач, заверен в българско дипломатическо или консулско представителство или в Консулска служба на Министерство на външните работи в Р.България

Такса и срок на изпълнение: Не се таксува.
Срок: 5 дни

Валидност: до промяна на данните в акта

Прикачени файлове ИСКАНЕ ПРЕСЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ.doc

УСЛУГА:

Пресъставяне на акт за сключен граждански брак в чужбина

Актът за граждански брак на български гражданин, сключен в чужбина, се съставя в Община Стралджа, в следните случаи:
– когато постоянният адрес на съпруга (мъжа) е на територията на гр. Стралджа / община Стралджа/, в случай че и двамата съпрузи са български граждани.
– когато постоянният адрес на съпругата (жената) е на територията на гр. Стралджа / община Стралджа/, в случай че съпругът (мъжът) не е български гражданин.
Чуждестранният акт за граждански брак се представя в оригинал, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като се съобрази и обстоятелството дали държавата, от която произхожда този документ, е страна по Хагската конвенция от 1961г. относно легализацията на чуждестранни публични актове или е страна по договори за правна помощ с Република България или нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за граждански брак, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от български дипломатически или консулски представител в съответната държава.

Необходими документи: 1. Искане по образец и Декларация по чл. 117, т.3 и т.4 от КМЧП
2. Заверен препис от чуждестранния акт за граждански брак или нотариално заверен след заверката на превода в посолството или в МВнР
3. Превод от лицензиран преводач, заверен от българското посолство или от МВнР
4. Други документи, доказващи промяна в имена или добавяне на фамилно име след брака
5. Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице

Такса и срок на изпълнение: 7 дни след представяне на документите

Не се таксува.

Прикачени файлове ИСКАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.117 Т.3 И Т.4.doc

УСЛУГА:

Пресъставяне на акт за смърт на български гражданин, починал в чужбина

Актът за смърт на български гражданин, починал в чужбина, се съставя в Община Стралджа, когато постоянният адрес на починалия е на територията на община Стралджа. Обявяването се извършва от законен наследник на починалото лице, негов законен представител или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Чуждестранният акт за смърт се представя в оригинал, оформен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като се съобрази и обстоятелството дали държавата, от която произхожда този документ, е страна по Хагската конвенция от 1961г. относно легализацията на чуждестранни публични актове или е страна по договори за правна помощ с Република България или нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акта за смърт направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от български дипломатически или консулски представител в съответната държава.

Необходими документи: 1. Искане за пресъставяне на акт за смърт на български гражданин, починал в чужбина и Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП
2. Чуждестранен акт за смърт – оригинал, оформен по надлежния ред
3. Превод на акта от лицензиран преводач и заверен от българското посолство или МВнР

Такса и срок на изпълнение: 7 работни дни

Не се таксува.

При проверка на гражданство в МП (срокът започва да тече от датата на получаване на отговор).

Прикачени файлове ИСКАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ

УСЛУГА:

Припознаване на дете

Извършва се от общината, където е съставен актът за раждане. Заявлението се подава от двамата родители – подписите се полагат пред длъжностното лице по гражданско състояние или с нотариално заверени декларации.

Необходими документи: 1. Заявление по образец от общината
2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал
3. Документи за самоличност на двамата родители

Такса и срок на изпълнение: Не се таксува.

3 месеца след подаване на заявлението припознаването се вписва в акта за раждане.

Валидност: до промяна на данните в акта
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Оспорване на припознаване – нормативно основание – чл.66 от СК
Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане.

Прикачени файлове Заявление по образец

УСЛУГА:

Промяна в актове по гражданско състояние

Извършва се за лица, за които има съставени актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и/или акт за смърт) на територията на Община Стралджа.
Документите се представят от лицата, за които се отнася актът за гражданско състояние, техните законни представители или изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Необходими документи: 1. Заявление в свободен текст
2. Документ за самоличност
3. Решение от съд или друг удостоверителен документ

Такса и срок на изпълнение: Не се таксува.

5 работни дни

Валидност: до промяна на данните
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Забележка: Когато Съдебното решение се изпраща по служебен ред, промените се отразяват незабавно в регистрите.

Прикачени файлове

УСЛУГА:

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Удостоверението се издава веднага след съставяне на акта за сключен граждански брак и подписване от страните на лицата, за които се отнася.

Необходими документи: 1. Декларация по образец
2. Документите за самоличност на лицата, заявили желание да сключат граждански брак
3. Медицински свидетелства за сключване на граждански брак – заверени, с изходящ номер от здравно заведение, валидни 30 дни от датата на издаване
4. Разрешение от районен съд за непълнолетни лица, навършили 16 години
5. Документ за прекратен граждански брак /при повторен брак/
6. При предварително избран режим на имуществени отношения се представя:
– за законов режим на разделност – нотариално заверена декларация
– за договорен режим – брачен договор, нотариално заверен
Законов режим на общност се вписва в акта за граждански брак, когато страните не са избрали режим на имуществените си отношения, когато са непълнолетни или ограничено запретени.
Режимът на имуществените отношения може да се променя по време на брака.

Такса и срок на изпълнение: Не се таксува издаването на удостоверението-оригинал

Срок: за подаване на документите не по-късно от 3 дни преди определената дата за сключване на гражданския брак.

Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Прикачени файлове Декларация по образец

УСЛУГА:

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт – за първи път

Издава се еднократно след съставяне на акт за смърт от длъжностно лице по гражданско състояние на територията на гр.Стралджа. Когато смъртта е настъпила в чужбина – след съставяне на акт за смърт в Република България /на законните наследници на починалото лице, за което е съставен акт за смърт или на изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице/.

Необходими документи: 1. Съобщение за смърт, издадено от здравно заведение или компетентно медицинско лице, установило смъртта
2. Документ за самоличност на починалия

Такса и срок на изпълнение: Такса: Не се таксува.
Срок: веднага

Със съдебно решение
Такса: Не се таксува.
Срок: 7 работни дни

Прикачени файлове

УСЛУГА:

Удостоверение за правно ограничение

Правно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1
Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване – чл. 25, ал. 1, т. 1
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл. 8, ал. 1, т. 2
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 17
Необходими документи: 1. Искане по образец
2.Лична карта или нотариално заверено пълномощно

Такса и срок на изпълнение: 7 работни дни – 4,00 лв.
3 работни дни – 6.00лв.
1 работен ден – 8.00лв.

Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община Стралджа, както следва:
IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00 Код за вид плащане: 44 80 07
Централна кооперативна банка АД гр. Стралджа BIC – CECBBGSF

Прикачени файлове Искане по образец