Бюджет

 

Документ

Дата

Изтегли документа

Бюджет образование 2024 г.

26.02.2024г.

Бюджет на община Стралджа за 2024г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи 2024г.
Реш на общ съвет БЮДЖЕТ 2024г.pdf

15.02.2024г.

Бюджет на община Стралджа за 2023г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи

14.09.2023г.

Бюджет образование 2023 г.

28.08.2023г.

Капиталов списък 2023г.
Решение на Общински съвет

6.03.2023г.

Бюджет образование 2022 г.

3.05.2022г.

Бюджет на община Стралджа за 2022г.
Решение № 377 от Протокол 33/21.04.2022г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи

3.05.2022г.

Бюджет образование 2021 г.

3.04.2021г.

Бюджет на община Стралджа за 2021г.
Решение за приемане на бюджет 2021г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи

3.04.2021г.

Бюджет образование 2020

18.02.2020г.

Бюджет на община Стралджа за 2020г., приет с Решение №47 от Протокол №5 от 06.02.2020г. на ОбС-гр.Стралджа
Капиталов списък 2020г.
Решение бюджет 2020г.

11.02.2020г.

Решение 616 от Протокол №44/30.05.2019г.за приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2018г. и отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2018г. на община Стралджа.

12.09.2019г.

Бюджет образование 2019

26.02.2019г.

Бюджет на Община Стралджа за 2019 година
Капиталови разходи 2019г.pdf
Реш. бюджет 2019.pdf

8.02.2019г.

С решение №385 от протокол 33/28.06.2018 за приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2017г.
Решение №373 от протокол 32/31.05.2018, решение за приемане на отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за 2017г.

26.07.2018 г.

Бюджет образование 2018

23.2.2018 г.

Бюджет на Община Стралджа за 2018 година

1.2.2018 г.

Бюджет на Община Стралджа за 2017 година

2.2.2017 г.

С Решение № 34 от Протокол № 4/27.01.2016 г. Общински съвет Стралджа прие бюджета на общината за 2016 г. по прихода и разхода; по параграфи, дейности, функции и отговорности.

17.4.2016 г.

С Решение № 62 от Протокол № 6 от 06.04.2016 г. Общински съвет Стралджа прие отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2015 г. Същият е представен в Министерство на финансите и Сметна палата.

17.4.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на община Стралджа за 2015г.

17.4.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС за 2015 година

17.4.2016 г.

Индикативен годишен разчет за смеките за средства от ЕС

17.4.2016 г.

Бюджет на община Стралджа за 2016 година

17.4.2016 г.