Банкова сметка

ПРИХОДНА СМЕТКА
Централна кооперативна банка АД
гр. Стралджа
BIC – CECBBGSF
IBAN – BG03 CECB 9790 8459 4422 00

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
за гаранции и депозити по ЗОП и ЗОС и постъпления от „Бели петна„ по чл. 37, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ
Банка „ЦКБ”АД
IBAN: BG87 CECB 9790 3359 4422 00
BIC: CECBBGSF

 

Основание за плащане

Код за вид плащане

Патентен данък

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такса за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00

Други данъци

44 34 00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 37 00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44 40 00

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

Приходи от наеми на земя

44 42 00

Дивидент

44 48 00

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 52 00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00

Приходи от продажби на земя

44 56 00

Приходи от концесии

44 57 00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Други неданъчни приходи

44 70 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такса за ползване на детски градини

44 80 02

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44 80 03

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80 04

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други соц. услуги

44 80 05

Такси за добив на кариерни материали

44 80 06

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80 10

Такси за гробни места

44 80 11

Туристически такси

44 80 12

Такса куче

44 83 13

Други общински такси

44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80 81