Адм. Съобщения Архив 2023 г.

Дата: [ 08.12.2023 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kW ” в поземлен имот с идентификатор 43615.363.360, в землището на с.Леярово, Община Стралджа

Приложения:
УИП за им.№ 43615.363.360 с.Леярово.pdf

Дата: [ 07.12.2023 ] 

Заповед № ПО-03-22-4/01.12.2023г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Ямбол.

Приложения:
заповед.pdf

Дата: [ 05.12.2023 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до
3000 kW ” в поземлен имот с идентификатор 43615.270.358, в землището на с.Леярово, Община Стралджа

Приложения:
УИП в ПИ 43615.270.358.pdf

Дата: [ 05.12.2023 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до
3000 kW” в поземлен имот с идентификатор 43615.290.434, в землището на с.Леярово, Община Стралджа

Приложения:
УИП в ПИ 43615.290.434.pdf

Дата: [ 01.11.2023 ] 

Проект План сметка за дейност „Чистота“ за 2024г.

Приложения:
Заповед.pdf
Приложение 1.pdf
Приложение 2.pdf
Приложение 3.pdf
Приложение 4.pdf

Дата: [ 20.10.2023 ] 

Заповед проверка за спазване на изискванията на чл. 92, ал. 1 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 13.10.2023 ] 

П О К А Н А

Г- н Гроздан Иванов – За Кмет на община Стралджа, съгл. Заповед №З-739/25.09.2023г., в изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Наредба за планирането на социалните услуги, поканва на 20.10.2023г. от 10.00 часа в залата на пенсионерски клуб гр. Стралджа, жителите от населените места в общината, общински съветници, ръководители на социални заведения, училища, детски градини и всички заинтересовани от развитието на социалните услуги в общината, на публично обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги в частта, която касае община Стралджа.

ГРОЗДАН ИВАНОВ

За Кмет на община Стралджа

Съгл. Заповед №З-739/25.09.2023г

Дата: [ 11.10.2023г. ] 

Съобщение

Община Стралджа предоставя на вниманието на гражданите проект за обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. На вниманието на жителите на общината е предоставено и Предложение за Национална карта на социалните услуги. Стъпката е в изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Наредба за планирането на социалните услуги и в съответствие с дадени от Агенция за социално подпомагане методически насоки. Анализът и предложението са публикувани на официалната страница на Община Стралджа.

Мнения и предложения по Анализа и Националната карта могат да бъдат направени в 30-дневен срок, считано от днес, 11 октомври:

– на e-mail: obshtina@straldzha.bg

– в писмен вид в Общинска администрация Стралджа.

Приложения:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx
АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx

Дата: [ 09.10.2023 ] 

Заповед за определяне границите на районите, за които се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизозване“ през 2024г.

Приложения:
Заповед райони.pdf

Дата: [ 29.09.2023 ] 

„Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV“

Приложения:
https://www.moew.government.bg/bg/ustojchivo-adaptirane-na-nacionalnata-elektroprenosna-mreja-greenabler-transformaciya-na-mreja-220kv-kum-nivo-na-naprejenie-400kv/

Дата: [ 25.09.2023 ] 

ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на гроздобера в лозовите масиви в землището на гр. Стралджа.

На основание чл.44,ал. 2 от ЗМСМА, с създаване ред за нормално протичане на гроздобера в землището на гр. Стралджа

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 18.09.2023 ] 

Община Стралджа на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Пътен възел ,,Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия”“.

ПП засяга поземлени имоти в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

Приложения:
1695023428788.jpg
scan6695.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ-18.09.pdf

Дата: [ 31.08.2023 ] 

Заповед относно общинска комисия по безопасност на движението

Приложения:
заповед ОбщКБДП.PDF

Дата: [ 14.08.2023 ] 

Кметът на община Стралджа, г-н Атанас Киров на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, поканва на 24.08.2023 год. от 14.00 часа в залата на пенсионерски клуб в гр. Стралджа , жители от населените места в общината; общински съветници; представители на читалища, младежки, спортни и др.организации,кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, социални заведения за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2023 година.

Приложения:
покана.pdf

Дата: [ 08.08.2023 ] 

Регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ и дублирани имоти надхвърлящи площта за стопанската 2023/2024г.

Приложения:
ДУБЛ.ИМОТИ НАДХВЪРЛЯЩИ ПЛОЩТА НА ИМОТА – СТРАЛДЖА.XLSX
РЕГИСТЪР ЧЛ.72, АЛ.2 – СТРАЛДЖА.XLSX

Дата: [ 03.08.2023 ] 

Публикуване на обява за изготвянето на предварителни регистри, съгласно разпоредбите на чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Приложения:
Обява.pdf

Дата: [ 28.07.2023 ] 

Заповед за заличаване на адресна регистрация

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 14.07.2023 ] 

Заповед за заличаване на адресна регистрация

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 11.07.2023 ] 

Относно постъпил сигнал в община Стралджа

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 26.06.2023 ] 

Протокол извършена проверка

Приложения:
Protokol.pdf

Дата: [ 16.06.2023 ] 

Обявяване настъпването на фаза на развитие „восъчна зрялост” в посевите от житни култури на територията на община Стралджа.

Приложения:
ЗАПОВЕД ВОСЪЧНА ЗРЕЛОСТ.pdf

Дата: [ 13.06.2023 ] 

Покана за публично обсъждане на отчет 2022г.

Приложения:
покана отчет 2022 г.pdf

Дата: [ 22.05.2023 ] 

Протокол-окончателен за разпределение на общинските пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа по реда на чл.37 и ал.6 и ал. 7 от ЗЦПЗЗ

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: [ 03.05.2023 ] 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

Приложения:
Ограничителни мерки на ЕС.pdf

Дата: [ 25.04.2023 ] 

Протокол за разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в община Стралджа

Приложения:
Protokol.pdf

Дата: [ 18.04.2023 ] 

Фирма „Минна компания-Петрол“ АД гр. Ямбол има собствен склад за съхранение на взривни вещества в землището на с. Каменец, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

Приложения:
Информация.pdf

Дата: [ 20.03.2023 ] 

Заповед осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасене на пожари в горски територии.

Приложения:
zap.00033-14.03.2023 сканиран.pdf

Дата: [ 16.03.2023 ] Съобщение

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект по кадастралната карта на с. Джинот

Приложения:
съобщение.pdf

Дата: [ 15.03.2023 ] 

Съобщение

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа   на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус“ №12

e-mail: obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация

МОТИВИ:

Към проекта  за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа   

1.Причини, които налагат промяната на Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа:

За улесняване работата на образователните институции и родителите   на децата подлежащи на задължително обучение съгласно чл.8, ал.1 от ЗПУО при записването им в образователните институции в община Стралджа.

2.Целите, които се поставят:

Съкращаване на време и разходи за родителите при записване на децата подлежащи на задължително обучение..

3. Финансови и други средства, необходими за промяна на  Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа:

За прилагане на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4.Очаквани резултати:

Улесняване работата на образователните институции и родителите .

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганата промяна на Наредба № 21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община Стралджа касае Законът за предучилищно и училищно образование и в съответствие с чл.28 от Закона за нормативните актове поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и неговите разпоредби.

Приложения:
Proekt.docx

Дата: [ 10.03.2023 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация.

Мотиви към проекта за промяна на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

1.Причини, налагащи промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

В последните години значително нарасна интереса към лечебните растения. Съществуващата в страната икономическа криза принуждава значителен брой хора да
събират билки и плодове с търговска цел
. Съгласно ЗЛР, лечебните растения на територията на Република България се използват при спазване принципите за устойчиво ползване и един от подходите, който позволява прилагането на този принцип е планиране и контролиране на ползването на полезна биомаса от диворастящите популации на лечебните растения. В тази връзка се налага промяна на Наредба № 5 на Община Стралджа с включване на Такса за ползване на лечебни растения и билки с цел устойчиво ползване на тези ценни природни ресурси.       

2. Цели, които се поставят с промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Целта на предлаганата промяна е привеждане на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в съответствие от една страна с нормативните актове от по-висока степен – Закона за лечебните растения, а от друга страна опазване и устойчиво ползване на тези ценни природни ресурси.

3. Финансови други средства необходими за промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

За прилагането на промяна на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджет на община Стралджа.

4. Очаквани резултати от промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Контрол върху ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти – общинска собственост, в поземления фонд и в населените места.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за лечебните растения. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с Европейското законодателство.

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за промяна в Наредбата.

Приложения:
Проект за промяна Наредба № 5.docx

Дата: [ 09.03.2023 ] 

Списък на пасища, мерите и ливадите от общински поземлен фонд за стопанската 2023-2024г. за общо и индивидуално ползване.

Приложения:
пасища, мерите и ливадите.pdf

Дата: [ 28.02.2023 ] 

На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД „Земеделие”, чл. 56з, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и писма с изх. №№: 66-4846 / 13.02.2023 г. и 66-3858/13.02.2023 г. на Министерство на земеделието, за съгласие за откриване на процедура за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежаща на възстановяване по ЗСПЗЗ, Протокол от 14.02.2023 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-07-44/24.11.2021 г. на директора на ОД „Земеделие” гр. Ямбол.

Приложения:
заповед.pdf

Дата: [ 28.02.2023 ] 

Заповед забрана паша

Приложения:
Заповед забрана паша.pdf

Дата: [ 21.02.2023 ] 

Проект за санитарно охранителна зона около водоизточниците на КС Лозенец

Приложения:
обява соз лозенец.pdf

Дата: [ 02.02.2023 ] 

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП)

 

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният  административен орган, който  прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: Unfair Trade Practices (europa.eu) 

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата.

Анкетата е достъпна тук – EUSurvey – Survey (europa.eu) (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики на ЕС във връзка с прилагането на Директивата за НТП.

Повече информация за действията на Комисията за защита на земеделските стопани и малките оператори по веригата на доставки можете да намерите тук – Unfair trading practices (europa.eu).