Адм. Съобщения Архив 2022 г.

Дата: [ 08.12.2022 ] 

Обява за вакантни длъжности за войници

Приложения:
Obqva.pdf

Дата: [ 6.12.2022 ] 

Във връзка с извършвани дейности от земеделските производители на територията на област Ямбол бе установено не еднократно, че земеделската техника излиза на републиканските пътища с непочистени от кал гуми.
Закона за пътищата се забранява влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно….

Приложения:
Агенция пътна инфраструктура.pdf

Дата: [ 2.12.2022 ] 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,
e-mail:obshtina@straldzha.bg

Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект с рег.№ BG05SFPR002-2.001-0052 с наименование „Грижа в дома в Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Във връзка с кандидатстване по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура, чрез директно предоставяне на средства  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 В рамките на дейността ще бъдат предоставяни мобилни здравно-социални услуги на 77 лица/потребители на територията на Община Стралджа – Възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания,  вкл. лица от рисковите групи.,  имащи за цел да подпомогнат ежедневието им,  за да останат в семейната си среда. Дейността ще бъде oсъществявана за период от 12 месеца, като услугите, които ще получава едно лице ще са в зависимост от индивидуалните потребности ще включват:

  1. Здравни (медицински) услуги: измерване на кръвна захар, кръвно налягане, поставяне на инжекции, смяна на превръзки и т.н.
  2. Социални услуги-насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване, както и неспециализираните услуги (доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства,закупени със средства на потребителите или с други средства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите или с други средства).
  3. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

 Лицата, които желаят да ползват мобилната услуга, ще подават писмено Заявление по настоящия си адрес до Кмета на общината, с приложени: 

  1. документ за самоличност (за справка);
  2. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива;
  3. Други актуални медицински документи, с които се удостоверява актуалното здравословно състояние на лицето;
  4. Документ, удостоверяващ представителството /при наличие на такъв/;
  5. Декларация за личен доход;
  6. Служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес).

Услугите ще бъдат предоставяни на база оценка на индивидуалните потребности на всяко лице, като за целта ще бъдат изготвени социални оценки на потребностите

Място и срок за подаване на документи:

 Документите за ползване на услугата „Грижа в дома“ в Община Стралджа могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в  Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа, ул.„Хемус” № 12 в срок до 17:00 часа на 08.12.2022г. включително.

Екипът за управление на услугата и служители от общинска администрация ще извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на социалната оценка.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат – потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата грижа в дома.

Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа или на интернет страницата на Община Стралджа – www.straldzha.bg

Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на видно място в сградата на Община Стралджа, ул. „Хемус” № 12, както и на интернет страницата на община Стралджа www.straldzha.bg

За допълнителна информация: Валентина Вълкова – Иванова и Димитър Андонов – юрисконсулти  — Ръководител проект.

Телефони за контакт: 04761/69-11

Проект с рег.№ BG05SFPR002-2.001-0052 с наименование „Грижа в дома в Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Приложения:
Документи към обява за набиране на потребители Грижа в дома.rar

Дата: [ 2.12.2022 ] 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,
e-mail:obshtina@straldzha.bg

О Б Я В А

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА” ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Община Стралджа кандидатства по проект с рег.№ BG05SFPR002-2.001-0052 с наименование „Грижа в дома в Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.Стартира прием на документи по следните длъжности:

2. КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР НА УСЛУГИТЕ на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден – 1 бр.
2.1.Основни функции:
-Координация на предоставяните здравно-социални услуги;
-Координация между екипите по управление на проекта и изпълнение на мобилната услуга;
-Обобщаване на графиците на специалистите и подготовка на общ график на дейностите и ангажираността на отделните специалисти;
-Подготовка на обобщени отчети и представянето им на ръководителя на проекта;
-Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.
2.2.Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
■ минимални изисквания за заемане на длъжността :
-Да не са осъждани;
-Образователна степен – минимум среднообразование;
-Професионален опит -не се изисква, опитът се счита за предимство;
-Умения и нагласа за работа с Възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, вкл. лица от рисковите групи.
Допълнителни квалификации са предимство.
■ специфични изисквания:
-Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
-Умения за работа в екип.

2.РАБОТНИК В ОБЛАСТТА НА „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден – 16 бр.
2.1.Основни функции:
-Посещения в дома на потребителя в съответствие с направената социална оценка на потребностите;
-Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;
-Съдействие при приготвяне на храна;
-Оказване на помощ при хранене;
-Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя)и др.;
-Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.
2.2.Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
■минимални изисквания за заемане на длъжността :
-Да не са осъждани;
-Образователна степен —основно/средно;
-Професионален опит -не се изисква, опитът се счита за предимство;
-Умения и нагласа за работа с Възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, вкл. лица от рисковите групи.
-Допълнителни квалификации са предимство.
■специфични изисквания:
-Комуникативност и умения за работа в екип.

3.ШОФЬОР – 2 бр. на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден.
3.1.Основни функции:
– Работи по изготвен график от диспечера на услугата и утвърден от ръководителя на проекта.
3.2.Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
■минимални изисквания за заемане на длъжността :
-Да не са осъждани;
-Образователна степен — средно, минимум категория В за управление на МПС;
– Професионален опит – доказан професионален опит минимум 1 година;

-Умения и нагласа за работа с Възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, вкл. лица от рисковите групи.
-Допълнителни квалификации са предимство.
■специфични изисквания:
-Комуникативност и умения за работа в екип.

II.РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
-писмено заявление за участие – по образец;
-лична карта (за справка);
-служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
-служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи – редовно обучение);
-копие от трудовата книжка;
-автобиография;
-документ за завършено образование;
-копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;
-декларация за обработка на лични данни -по образец;
-копие от свидетелство за управление на МПС минимум кат.В /приложимо за кандидатстване по позиция за шофьор/
-други документи.
2.Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа или на интернет страницата на Община Стралджа – www.straldzha.bg
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Стралджа, ул.„Хемус” № 12, Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Срок за подаване на документи до 08.12.2022 г.
3.Подборът протича в два етапа:
-проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
-интервю.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Стралджа www.straldzha.bg, както и на информационното табло на Община Стралджа, след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността. След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати, който се публикува на сайта на община Стралджа.

При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

За допълнителна информация: Валентина Вълкова – Иванова и Димитър Андонов — юрисконсулти на община Стралджа.
Телефон за контакт: 04761/69-11

Проект с рег.№ BG05SFPR002-2.001-0052 с наименование „Грижа в дома в Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Приложения:
Документи към обява за набиране на персонал Грижа в дома.rar

Дата: [ 14.11.2022 ] 

Инвестиционно предложение Мурра 2002

Приложения:
мурра 2002.pdf

Дата: [ 07.11.2022 ] 

План сметка за третиране на битови отпадъци за 2023

Приложения:
план – сметка пр. 1.pdf
план-сметка пр. 2.pdf
план-сметка пр. 3.pdf
план- сметка пр. 4.pdf
план -сметка пр. 5.pdf

Дата: [ 17.10.2022 ] 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС – Марто фиш ЕООД

Приложения:
марто фиш овос.pdf

Дата: [ 6.10.2022 ] 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Приложения:
Инвестиционно предложение.pdf

Дата: [ 4.10.2022 ] 

Информация ОВОС – Марто фиш

Приложения:
Информация ОВОС.pdf

Дата: [ 21.09.2022 ] 

Искане за необходимостта от ОВОС на фирма ЕТ „М енд Б – Янко Митев“

Приложения:
Искане ОВОС.pdf

Дата: [ 12.09.2022 ] 

Границите района за гр. Стралджа, за който се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване“ през 2023г. и следва да се заплаща такса по чл. 62 от ЗМДТ.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 9.09.2022 ] 

Общинска служба по земеделие „ТУНДЖА – ЯМБОЛ „офис Стралджа

Приложения:
ОБЯВА ИРЕЧЕКОВО- СТРАЛДЖА.pdf

Дата: [ 29.08.2022 ] 

Заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Приложения:
Заявление.pdf

Дата: [16.08.2022 ] 

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
Уведомление.pdf

Дата: [9.08.2022 ] 

Обявление ОСЗ „Тунджа – Ямбол – гр. Ямбол “ гр. Ямбол съобщава, че са изготвени предварителните регистри на имотите на основание чл. 72, ал. 2 и ал. 3 ППЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023.

Приложения:
Обявление.pdf

Дата: [3.08.2022 ] Протокол

Протокол за разпределение на ПМЛ от Държавен поземлен фонд на Областна дирекция „Земеделие“ Ямбол

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: [13.07.2022 ] 

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
обява уведомление зимница 2.docx
Уведомление.pdf

Дата: [11.07.2022 ] 

Вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ

Приложения:
Обява.pdf

Дата: [20.06.2022г. ] 

Военно окръжие – Ямбол : Срочна служба в доброволния резерв

Приложения:
Обява.pdf

Дата: [13.06.2022г. ] 

Покана , публично обсъждане на отчет 2021г.

Приложения:
Покана.pdf

Дата: [10.06.2022г. ] 

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 429/07.06.2022г. на кмета на община Стралджа е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който:

Приложения:
Съобщение.pdf

Дата: [08.06.2022г. ] 

Обявление на МРРБ за разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи проект на ПУП-ПП за обект: Пътен възел „Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия“ в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа, обл.Ямбол.

Приложения:
Обявление.pdf

Дата: [7.06.2022г. ] 

Обявление за изработен ПУП-Парцеларен план за обект: „Пътен възел „Воденичане“ при км 298+600 на АМ“Тракия“

Приложения:
Grafichna.PDF
Tekstova.PDF

Дата: [02.06.2022 ] 

Уведомление за инвестиционно предложение Марто фиш ЕООД

Приложения:
Uvedomlenie.pdf

Дата: [01.06.2022 ] 

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
медиатор.rar
педагог.rar

Дата: [20.05.2022 ] 

Уведомление за инвестиционно намерение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията за уведомление от Тяна Тенева Иванова и Стоян Иванов Тенев за „Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство в имот № 30898.21.121 по кадастралната карта на с. Зимница, чрез добавяне на имот №30898.21.120 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа

Информацията за горепосоченото инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица на сайта на Община Стралджа, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел „ТСУЕП, ет. 1, стая № 1, както и в кметството с. Зимница, общ. Стралджа
На същите места се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Елеонора Иванова- мл. експерт „ТСУЕП“, тел. 04761/6989

Приложения:
Уведомление-20.05.pdf

Дата: [18.05.2022 ] 

Протокол за разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъди обекти в общ. Стралджа.

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: [21.04.2022 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация.

Мотиви към проекта за промяна на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

1.Причини, налагащи промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

С промените в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини. Според приетите изменения на ЗМДТ такса за ползване на детски градини вече не съществува. Измененията влизат в сила от 01.04.2022 година. Това налага да бъдат приети предлаганите изменения НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, тъй като тя, бидейки подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

2. Цели, които се поставят с промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Целта на предлаганата промяна е привеждане на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в съответствие от една страна с нормативните актове от по-висока степен, а от друга с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата.

3. Финансови други средства необходими за промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Няма необходимост от общински финансови средства за прилагането на новата уредба, като в Приложение 1, към т. 1 на РМС №50 от 03.02.2022 г. за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги за функция „Образование“ и функция „Здравеопазване“ и Приложение 4, към т. 4 на решението са предвидени по 650 лв. на дете за бюджетна година, съгласно норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ.

За прилагането на промяна на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства от бюджет на община Стралджа.

4. Очаквани резултати от промяната на НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Подпомагането на родителите и целенасочена подкрепа на децата и семействата в община Стралджа, чрез което ще се засили преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование. В резултат на промените подзаконовият нормативен акт ще съответства на нормативните актове от по-висока степен.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето , Закона за местните данъци и такси и Наредба №5 за предучилищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с Европейското законодателство.

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за промяна в Наредбата.

Приложения:
наредба 5-.pdf

Дата: [21.04.2022 ] 

Протокол за разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа.

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: [20.04.2022 ] 

Съобщение за публично обявление за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води.

Приложения:
Басейнова.pdf

Дата: [12.04.2022 ] 

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.

Приложения:
ProgramaRisk2021-2025 Стралджа.pdf

Дата: [01.04.2022 ] 

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Ямбол, относно сключени доброволни споразумения за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г. за земелището на с.Недялско.

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: [23.03.2022 ] 

Покана за публично обсъждане Бюджет 2022г.

Приложения:
покана публично обсъжд.2022.doc

Дата: [17.03.2022 ] 

Закона на водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА:

Приложения:
Обява.pdf

Дата: [10.03.2022 ] 

Вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ във ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

Приложения:
Обява.pdf

Дата: [25.02.2022 ] 

Заповед № З-132 от 25.02.22 з.

Приложения:
Заповед № З-132 от 25.02.22 з.pdf

Дата: [18.02.2022 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. и Решение № 622 от Протокол №44/30.05.2019г, Решение № 76 от Протокол №7/26.03.2020г. и Решение № 230 от Протокол №20/29.04.2021г.. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за изменение на Наредбата в Приложение №1, се предлага регулиране на цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти за далекосъобщителни услуги /инсталиране на антени/ съгласно Закона за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на общински недвижими имоти за далекосъобщителни услуги /инсталиране на антени/.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената наредба:

Прилагането на новите изменения на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за изменение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложение:
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Приложения:
Proekt za izmenenie na Naredba 2.pdf

Дата: [17.02.2022 ] 

Заповед за назначаване на комисия по чл. 99б от ЗГР

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [17.02.2022 ] 

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Стралджа

Приложения:
Стралджа ЗЕВИ 2021.pdf
Стралджа ЗЕВИ 2021.xls

Дата: [17.02.2022 ] 

До 22 март 2022г. се приемат документи за обявените 200 вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ.

Приложения:
ОБЯВА-17.02.pdf

Дата: [14.02.2022 ] 

Списък на пасищата , мерите и ливадите от общински позлемен фонд за стопанската 2022/2023г. за общо и индивидуално ползване:

Приложения:
Списък на пасища.pdf

Дата: [9.02.2022 ] 

Заповеди на Областна Дирекция „Земеделие“ Ямбол, относно сключени доброволни споразумения за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г. за землищата на с. Александрово, с. Люнин и гр. Стралджа.

Приложения:
заповеди.pdf

Дата: [3.02.2022 ] Съобщение

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. и Решение № 622  от Протокол №44/30.05.2019г, Решение № 76 от Протокол №7/26.03.2020г. и Решение № 230 от Протокол №20/29.04.2021г.. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за изменение на Наредбата в Приложение №1, се предлага регулиране на цени за отдаване под наем на общински язовири и общински земеделски земи съгласно Закона за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на язовири и общинска земеделска земя. 

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената  наредба:

Прилагането на новите изменения на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за изменение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Proekt za izmenenie na Naredba 2.doc

Дата: [21.01.2022 ] О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от култивирана шипка върху ПИ с идентификатори 69660.382.69, 69660.382.70, 69660.382.158 и 69660.382.159 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа и закупуване на дъждовална инсталация за напояване на насаждения от маточина върху ПИ с идентификатори 69660.150.11, 69660.150.41, 69660.150.51, 69660.150.89, 69660.150.90, 69660.150.91, 69660.160.28, 69660.150.93, 69660.240.76, 69660.240.77, 69660.240.84 и 69660.240.85 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа“, с възложител ЗС „Живко Ангелов Ангелов.

Информацията за горепосоченото инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица, всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел ТСУЕП, ет. 1, стая № 1.

На същите места се приемат писмени становища.

Лице за контакти: Елеонора Иванова- мл. експерт „ТСУЕП“, тел. 04761/6989

Дата: [5.01.2022 ] 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

–        Автобиография

–        Мотивационно писмо

–        Копие от диплома за завършено средно образование

–        Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Стралджа.

 

Изисквания към кандидатите:

–        Завършено средно образование;

–        Принадлежност към местна уязвима етническа общност;

–        Познаване на здравните и социални проблеми на общността;

–        Владеене на езика на общността;

–        Комуникативни умения;

–        Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от Комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 11.02.2022г.

Документите се подават в деловодството на Община Стралджа.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:

–      Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

–      Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

–      Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

–      Подпомагане при попълване на различни документи;

–      Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.