Адм. Съобщения Архив 2019 г.

Дата: 16.05.2019 

ОБЯВЛЕНИЕ КС Л-Ц

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ КС Л-Ц.pdf

Дата: 15.05.2019 ➪ Съобщение

Относно: Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за обект: Язовир ПИ № 000268 по КВС на с.Поляна, Община Стралджа

Приложения:
съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.pdf

Дата: 14.05.2019 

Решение 69 от 9.4.2019г. на АС Ямбол

Приложения:
Решение 69 от 9.4.2019г. на АС Ямбол.pdf

Дата: 7.05.2019 ➪ Заповед търг

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем

на имот публична общинска собственост находящ в с.Атолово

Приложения:
Zapoved_Atolovo_naem.docx

Дата: 25.04.2019 

За разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа

Приложения:
протокол.pdf

Дата: 19.04.2019 ➪ Решение

Решение № 60 от 26.03.2019г

Приложения:
решение № 60 от 26.03.2019г..pdf

Дата: 18.04.2019 ➪ Обява

Обява за откриване процедура за учредяване на санитарно охранителна зона /СОЗ/ около каптиран извор „Олу бунар”, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на с.Леярово, общ.Стралджа, обл.Ямбол, изграден в ПИ с идентификатор 43615.300.203, площ 2 666 кв.м. в местност „Карабунар”, землището на с.Леярово, община Стралджа, област Ямбол.

Приложения:
обява.docx

Дата: 15.04.2019 ➪ Обява

Обява за кандидатстване за военна служба

Приложения:
Obqva.pdf

Дата: 2.04.2019 

„ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, КАСАЕЩО УПИ № І-1923, КВ.119 С ОТРЕЖДАНЕ „ЗА СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС“ ПО ПЛАНА НА ГР.СТРАЛДЖА“

Приложения:
СЪОБЩЕНИЕ.pdf

Дата: 26.03.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение:

„Изграждане на вятърен генератор“ в имот № 69660.220.38, местност „Големия герен“, землище на гр.Стралджа.

Приложения:
УИП ветрогенератор.pdf

Дата: 26.03.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Приложения:
Съобщение.pdf

Дата: 25.03.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в Община Стралджа”

Приложения:
УИП Спортна инфраструктура.pdf

Дата: 25.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Ремонт на общински сгради в Община Стралджа, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

Приложения:
УИП Ремонт на общ.сгради.pdf

Дата: 13.03.2019 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към НАРЕДБА № 2
ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение на Приложение №1:

– т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за изменение на Приложение №1:

– т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за изменение на Приложение №1 – т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя – ниви в лв./дка. за година, се предлага регламентиране на Базисна цена за отдаване под наем на общинска земеделска земя съгласно Закон за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на общинска земеделска земя.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената наредба:

Прилагането на новите изменения на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за изменение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение№1ПроектДопълнениеНаредба2.doc

Дата: 13.03.2019 Заповед търг

Публикуване на заповед за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години недвижими имоти – частна общинска собственост, за отглеждане на селскостопанска продукция в с.Воденичане.

Приложения:
Заповед дворни места Воденичане-2019.doc

Дата: 12.03.2019 

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ДЕВИЗ НА ГРАД СТРАЛДЖА

Приложения:
deviz2.doc
образец-1.doc
образец-2.docx
образец-3.docx

Дата: 11.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на Община Стралджа“

Приложения:
уведомление Стралджа.pdf

Дата: 11.03.2019 Уведомление за инвестиционно предложение

„Рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Стралджа, Община Стралджа“

Приложения:
уведомление населени места.pdf

Дата: 25.02.2019 Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
– СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_12_03_2019.doc

Дата: 19.02.2019 Информация

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016г за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез оповестяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) 1024/2012г.

Приложения:
Informaciq.pdf

Дата: 19.02.2019 Годишен план

Годишен план за паша на община Стралджа за стопанската 2019-2020 година

Приложения:
годишен план.pdf

Дата: 19.02.2019 Списък

Списък на общински мери и пасища за стопанската 2019,2020г. за общо и индивидуално ползване

Приложения:
списък.pdf

Дата: 14.02.2019 Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги.

МОТИВИ:

            Към проекта за промяна на Наредба № 5 за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги

1.Причини, налагащи промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Причините и обосновката за конкретната необходимост от промяна  на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стралджа са във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет. С приемане на мерките за трансформация на модела на административно обслужване част от  административни услуги от Административния регистър се заличават, а други се вписват като нови.В Приложение № 3 на Решение № 704 се предлагат мерки за заличаване  от Регистъра на определени, съществуващи в момента адмиинстративни услуги.

–  Необходимост от актуализиране на цените за ползването на туристическите обекти собственост на Община Стралджа.

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Уеднаквяване на видовете услуги с действащата нормативна уредба.

– Синхронизиране на цените за ползване на хижа „Люляк” и на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника с оглед предоставената услуга.

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 – Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 – Гарантиране на необходимата издръжка на новите общински обекти.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси  , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.     

АТАНАС КИРОВ/П/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
Proekt Naredba 5- 14.02.2019г..docx

Дата: 25.01.2019 О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на 
автоматизирана напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на 
подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново 
създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка
землище на с. Недялско, общ. Стралджа, област Ямбол с възложител „ВЕРИТАС-82” ЕООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 25.01.2019г.

Дата: 25.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на ново създадените лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка, землището на с. Недялско, общ. Стралджа, област Ямбол“

Приложения:
RIEW-StZ_scan_document_(01-25-19!13.01.58).PDF

Дата: 25.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Преструктуриране и конверсия на лозя в землището на с. Недялско“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 22.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на съществуваща сграда, с конструктивни изменения и пристрояване за склад инвентар в УПИ ІV-310, кв. 38, с. Лозенец“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 17.01.2019 г.  Пазарно проучване с предмет:

Изготвяне технически проекти и авторски надзор на 5 /пет/ сгради на територията на община Стралджа

Приложения:
Покана техн. проект.pdf
Приложение 1 Административни сведения Стралджа.docx
Приложение 2 Ценово предложение техн. проект.docx
Техническо задание техн. проект и авт. надзор.pdf

Дата: 15.01.2019 Уведомление за инвестиционно предложение:

„Конверсия и преструктуриране и изграждане на система за капково напояване в лозов масив № 090004” в землището на с.Недялско, общ.Стралджа, област Ямбол

Приложения:
Уведомление за инвестиционно предложение.pdf

Дата: 10.01.2019 Проект Годишна програма

Проект на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г.

Приложения:
Год. програма 2019.doc

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане изработване на ПУП-Парцеларен план за пътна връзка между път III-707 и АМ“Тракия“

Приложения:
Obqvlenie2.pdf

Дата: 8.01.2019 Обявление

Допускане на ПУП-ПРЗ в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа

Приложения:
Obqvlenie1.pdf

Дата: 8.01.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир, представляващ поземлен имот № 000014 по КВС на с.Люлин, идентичен с имот № 44666.0.14 по КК на с.Люлин, общ.Стралджа

Приложения:
съобщение.pdf

Дата: 7.01.2019 Покана

Покана за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2019.

Приложения:
покана бюджет 2019.pdf

Дата: 4.01.2019 Съобщение

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде публикувано след определяне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец. Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.