Адм. Съобщения Архив 2019 г.

Дата: 7.11.2019 ➪ Съобщение

Относно: Съобщение за публично обявяване по чл.62а, ал.1 от ЗВ за обект: Язовир ПИ № 000276 по КВС на с.Поляна, Община Стралджа за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект №4/13.07.2016 г.

Приложения:
saobshtenie.doc

Дата: 5.11.2019 

ОТНОСНО: свикване на първо заседание но новоизбрания Общински съвет – Стралджа

Приложения:
Уведомително писмо.pdf

Дата: 4.11.2019 ➪ Заповед

Заповед на областен управител за свикване на първо заседание на ОбС – Стралджа.

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: 31.10.2019 

ПОКАНА

Община Стралджа, с адрес гр.Стралджа, ул. „Хемус” № 12 представлявана от Иван Иванов – Вр. И. Д. кмет на община Стралджа, Ви кани да представите оферта съдържаща ценово предложение за изпълнение на дейностите по Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, Договор № BG05M9OP001-2.066-0001-С01 финансиран от ОП РЧР 2014-2020г. чрез ВОМР.

1. Предмет на услугата:

· Изготвяне на Методология за предоставяне на социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

· Оценка на потребностите на лицата от целевите групи;

· Обучителни дейности за повишаване компетенциите на персонала;

· Консултиране на преките доставчици на социални услуги, потребители и близки и супервизиране на случай от практиката;

· Психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите на социални услуги.

2. Срок на получаване на офертата: 17.00 часа на 25.11.2019г.

3. Срок на валидност на офертата- 60 дни

4. Ценово предложение

Дата: 30.10.2019 

Решение №211 от 04.10.2019г. на Административен съд

Приложения:
РЕШЕНИЕ-211-04-10-2019.pdf

Дата: 21.10.2019 Заповед

Заповед на кмета на общината за вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Стралджа.

Приложения:
заповед такса битови отпадъци.pdf

Дата: 17.10.2019 

Проект на План – сметка за дейност „Чистота” за 2020г.

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2020г. и
проект на Докладна записка от За Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване
на План – сметката.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК и
чл. 66 ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси в законоустановения срок от 30
дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по
Проекта в общинска администрация Стралджа – отдел „ТСУЕП”, ет. 1, стая 1.

Приложения:
ПСЧ 2020.pdf
докладна.pdf

Дата: 15.10.2019 

Поради технологично изпълнение на запечатване на фуги с битум да бъде затворен за движение път JAM 2057 от км. 0+000 /пътно кръстовище с III-707/ до км 4+600/ пътно кръстовище за кариера Иречеково/.

Обособяват се два обходни маршрута:…..

Приложения:
заповед път Иречеково.docx

Дата: 27.09.2019 Заповед

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 24.09.2019 

Списък на класираните кандидати за стипендия

Приложения:
Списък.pdf

Дата: 27.08.2019 

ПРОЦЕДУРА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга „ Патронажна грижа” във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-2.040-0099, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
Списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати.pdf

Дата: 20.08.2019 

Протокол за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд.

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: 9.08.2019 ➪ Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ СТОПАНИ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ЗЕМЛИЩАТА НА ЗИМНИЦА, АТОЛОВО И СТРАЛДЖА

Уведомяваме Ви, че ЖП секция Бургас ще извърши третиране с хербецид НАСА 360 СЛ по железопътната линия и прилежащите гари на територията на Община Стралджа по график.

Приложения:
план график.pdf

Дата: 14.08.2019 

О Б Я В Л Е Н И Е

Удължаване срока за прием на документи за кандидати за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд-Ямбол.

Поради липса на кандидати, временната комисия при Общински съвет Стралджа, избрана с Решение № 638, от Протокол № 45/27.06.2019г., удължава срока за кандидатстване до 30.08.2019г.

Всички необходими документи за кандидатстване са достъпни на официалния сайт на община Стралджа.

Председател на временната комисия: /п/
                                                                      /Янко Добрев/

Дата: 13.08.2019 

Механизъм за лична помощ 

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

 

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Ямбол, изнесено работно място- гр. Стралджа може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението – декларация (по образец) се подава в  Община Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

АСИСТЕНТИ

 

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Стралджа заявление по образец към което прилага:

  1. Документ за самоличност (за справка);
  2. Автобиография;
  3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
  4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец);
  5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Община Стралджа, ул. „Хемус“ № 12, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, изнесено работно място- гр. Стралджа е необходимо да го направят своевременно!

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.

За допълнителна информация и въпроси тел.:04761/69-14.

Образци на заявленията може да получите от да изтеглите от официалния  сайта на Община Стралджа, раздел „Административни съобщения“.

Приложения:
deklaracia-l. danni.docx
deklaracia_asistent_td(1).docx
deklaracia_asistent_zzdn(1).docx
prilojenie-1-zayavlenie_potrebitel.docx
prilojenie-4-zayavlenie_asistent.docx

Дата: 12.08.2019 

Решение №161/08.07.2019г. на Административен съд Ямбол

Приложения:
РЕШЕНИЕ ЯАС.pdf

Дата: 9.08.2019 ➪ Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ СТОПАНИ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ЗЕМЛИЩАТА НА ЗИМНИЦА, АТОЛОВО И СТРАЛДЖА

Уведомяваме Ви, че ЖП секция Бургас ще извърши третиране с хербецид НАСА 360 СЛ по железопътната линия и прилежащите гари на територията на Община Стралджа по график.

Приложения:
план график.pdf

Дата: 1.08.2019 ➪ Съобщение

Приключи работата на комисията, назначена във връзка с подбора на участници от целевата група по проект: “Петдесет години гр.Стралджа – съхраняване на традициите за настоящите и бъдещи поколения”

Списъци с одобрените участници от целевата група по мероприятия са налични в центровете за социални услуги – ЦСРИ и ЦОП гр.Стралджа.

Дата: 31.07.2019 

       ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

 

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20.08.2019 г. от 14.00 часа в гр. Стралджа, ул. Хемус № 12 – заседателна зала на Общински съвет,  при следния

                                                               ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“;
  2. Други

            При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

           Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

Председател на УС на МИГ – Стралджа 2016г.: …………П……………

                                                                                         /Николай Николов/

Дата: 31.07.2019 

Заповед на Кмета на Община Стралджа във връзка със зачестилите пожари при изгаряне на отпадъци и предвид пожароопасната обстановка на територията на община Стралджа

Приложения:
Заповед № З-538 от 31.07.2019г. на Кмета на Община Стралджа.pdf

Дата: 29.07.2019 

Обява за обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа” с възложител Община Стралджа.

Приложения:
обява компостиране.docx

Дата: 29.07.2019 

Относно: обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост

Приложения:
zapoved tyrg_Charda-dv.mqsto.docx

Дата: 25.07.2019 ➪ Съобщение

ОБЩИНА СТРАЛДЖА обявява Процедура за информиране, набиране и подбор на потребители на услуга „ Патронажна грижа” по проект № BG05M9OP001-2.040-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
потребители.rar

Дата: 25.07.2019 ➪ Съобщение

ОБЩИНА СТРАЛДЖА обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга „ Патронажна грижа” чрез провеждане на конкурс във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-2.040-0099, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
персонал.rar

Дата: 24.07.2019 ➪ Съобщение

Съобщение във връзка с прилагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете

Приложения:
съобщение.pdf

Дата: 23.07.2019 ➪ СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
ЗА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТ: „ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ГР.СТРАЛДЖА- СЪХРАНЯВАНЕ
НА ТРАДИЦИИТЕ ЗА НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИ ПОКОЛЕНИЯ“

Приложения:
Процедура подбор.pdf
Образци към Процедура.doc

Дата: 19.07.2019 ➪ Обезщетение щети СМР

Съобщение за заповед З-501/18.07.2019г. на Кмета на община Стралджа и Протокол от 12.07.2019г. за определени обезщетения в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землището на с.Джинот и с.Воденичане, общ.Стралджа засегнати от СМРна обект“Реконструкция на ВЛ“Камчия“ 220кV

Приложения:
Заповед №З-501 от 18.07.19г..pdf
Протокол.pdf
Съобщение.pdf

Дата: 19.07.2019 

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.

Приложения:
обява ,,АЛИАНС АГРИКОЛ- АЛАГ“ООД.docx

Дата: 18.07.2019 ➪ Обяви

Прием на военна служба

Приложения:
обяви.pdf

Дата: 18.07.2019 ➪ Уведомление

Обява за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 1.07.2019 ➪ Решение

Приложения:
Reshenie №127 06.06.2019.pdf

Дата: 25.06.2019 

О Б Я В Л Е Н И Е


за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” в ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ с.Зимница

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ плод и мляко- ЗИМНИЦА.docx
Предложение-за-учил.-схеми-1.pdf
Предложение-уч.мляко-и-уч.плод-1.doc

Дата: 20.06.2019 

Затваряне на път JAM 2057

Приложения:
Zapoved Irechekovo.pdf

Дата: 19.06.2019 

До собствениците и наематели на поземлени имоти в землищата на селата Саранско, Тамарино, Войника, Люлин, Първенец, Недялско и Богорово

Приложения:
Съобщение.pdf
заповед.pdf

Дата: 18.06.2019 О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ ДГ Здравец 666-1(3).doc
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДГ Здравец(2).doc
Предложение-уч.мляко-и-уч.плод-666-1(2).doc

Дата: 14.06.2019 

Протокол за извършена проверка

Приложения:
протокол.pdf

Дата: 12.06.2019 

Решение № 102 от 15.05.2019г.

Приложения:
РЕШЕНИЕ-102-15-05-2019 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.pdf

Дата: 7.06.2019 

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
Документи за подбор на медиатор.rar
Документи за подбор на педагог.rar

Дата: 28.05.2019 ➪ Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на площадка за третиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа“

Приложения:
площадка за третиране на отпадъци Prilozhenie5_1.pdf

Дата: 20.05.2019 

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем, за срок от 10 години следнитя недвижим имот – частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 20.05.2019 

Протокол за разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: 20.05.2019 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
2019Г.
Приложения:
ГОД ПЛАН ДЪРВЕСИНА.doc

Дата: 16.05.2019 ➪ СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Приложения:
Мотиви.docx
Правелник за соц. претприятие.doc

Дата: 16.05.2019 ➪ Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци в ПИ с идентификатор 69660.105.618 по КККР на гр. Стралджа, община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf