Адм. Съобщения Архив 2019 г.

Дата: 11.12.2019 

О Б Я В А

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Община Стралджа реализира проект BG05M9OP001-2.040-0099-C01, „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ NoBG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Приложения:
декларация лични данни.docx
Заявление здр. работник.docx
О Б Я В А подбор.docx

Дата: 10.12.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 828/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток” до п/ст „Бургас” в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, общ.Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл. 61 от АПК публикувам Заповед № З – 828/29.11.2018г. и протокол 19.11.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-798/15.11.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
съобщение за обезщетение 2.pdf

Дата: 10.12.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 249/20.04.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица-изток” до п/ст „Бургас” в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Недялско, с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, общ.Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл. 61 от АПК публикувам Заповед № З – 249/20.04.2018г., протокол №1/12.03.2018г. и протокол №2/17.04.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-134/08.03.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
съобщение за обезщетение.pdf

Дата: 9.12.2019 ➪ Съобщение

Във връзка с изтичащия голям брой документи за самоличност през 2020г. и с очаквания увеличен прием на заявления , ОДМВР-Ямбол предприема редица действия с цел предотвратяване образуването на опашки и намаляването на напрежение при административно обслужване на граждани.

Прилагаме редица облекчения, за които моля, да информирате служителите на община Стралджа и кметствата:

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол:

-гише „БДС“ в Районно управление Елхово:

-гише „БДС“ в Районно управление Стралджа:

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес : e-uslugi.mvr.bg .

4. Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване. За повече информация и допълнителни уточнения служителите на Община Стралджа и кметствата могат да се обръщат към началник сектор „Български документи за самоличност“ Нели Василева, тел. 046-680355, като и към служителя на гише „БДС“ в РУ – Стралджа.

Дата: 6.12.2019 

Покана за избор на оценители за земеделски земи, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи за изготвяне на пазарни оценки .

Приложения:
Покана.pdf

Дата: 5.12.2019 

Списък на класиран кандидат за стипендия

Приложения:
Списък.pdf

Дата: 5.12.2019 

Заповед за определяне на длъжностни лица, които да участват в състава на Експертно–консултативна комисия, която да разгледа постъпилите заявления за отпускане на стипендия по Наредба №23 на Общински съвет, гр.Стралджа.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 25.11.2019 ➪ Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед З-812/21.11.2019г. на кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землището на с.Войника, засегнати от строително монтажни работи на обект:Нова ВЛ 400kV от п/ст“Марица изток“ до п/ст „Бургас“.

С настоящото съобщение и на основание чл.61 от АПК, публикувам Заповед З-812/16.10.2019г. и протокол от 21.11.2019г. на комисия назначена с заповед З-728/16.10.2019г. на кмета на община Стралджа.

Протокола на комисията може да бъде обжалван в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:
Zapoved i protokol.pdf

Дата: 19.11.2019 ➪ СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа.

Приложения:
Proekt Naredba 12-за сесия 12.2019г..pdf
Мотиви..pdf

Дата: 18.11.2019 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail :straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

Публикувано на 18.11.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за изменение на Правилник за организаацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Приложения:
Мотиви-11.11.docx
правилник м. 2019-2023 г..doc

Дата: 13.11.2019 

Съобщавам Ви, че със Заповед № З-787/11.11.2019г. на кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на…

Приложения:
Съобщение.pdf
Заповед.pdf
Протокол.pdf

Дата: 7.11.2019 

ДОКУМЕНТИ

за избор на гинеколог в услугитe „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

АТАНАС КИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Приложения:
документи.rar