Адм. Съобщения Архив 2018 г.

Дата: 22.05.2018 Съобщение

Уважаеми дами и господа наемодатели…

Приложения:

съобщение.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Отмяна на въведения в действие на общински план за защита при бедствия на Община Стралджа в часта му „НАВОДНЕНИЕ“.

Приложения:

заповед2.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Да се проведе публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество-частна общинска собственост.

Приложения:

заповед1.pdf

Дата: 22.05.2018 Протокол

За разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни онекти в общ. Стралджа.

Приложения:

протокол.pdf

Дата: 22.05.2018 Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

заповед.pdf

Дата: 18.05.2018 Заповед

Публикувам заповед във връзка с въвеждане в действие на Общински план при бедствия.

Приложения:

zapoved Straldja.pdf

Дата: 17.05.2018 Съобщение

Приложения:

Съобщение за публично обявяване.pdf

Дата: 15.05.2018 Обявление

Приложения:

обявление.pdf

Дата: 15.05.2018 Уведомление

Обществен достъп до ДОВОС и ДОСВ за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

Приложения:

уведомление1.pdf

Дата: 4.05.2018 Покана

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2017г.

Приложения:

покана отчет.pdf

Дата: 4.05.2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 287/03.05.2018 г. на Кмета на община Стралджа е одобрено „Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, касаещо кв.86 по плана на гр.Стралджа, общ.Стралджа.

Проекта е изложен в отдел “ТСУЕП” при община Стралджа, намираща се на адрес: ул.”Хемус” № 12 и може да се прегледа от заинтересованите страни в рамките на работното време.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:

СЪОБЩЕНИЕ.pdf

Дата: 2.05.2018 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 249/20.04.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Марица-изток” до п/ст „Бургас”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Недялско, с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, община Стралджа.

С настоящото съобщение и на основание чл.61 от АПК, публикувам Заповед № З – 249/20.04.2018г., протокол № 1/12.03.2018г. и протокол № 2/17.04.2018г. на комисията назначена със Заповед № З-134/08.03.2018г.на Кмета на община Стралджа.

Протокола на комисията може да се обжалва в 14-дневен срок чрез Общината до Административен съд гр.Ямбол.

Приложения:

документи.pdf

Дата: 30.04.2018 Информация

Стартира вторият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

  • 1.Приемане на документи: 01.05. – 10.05.2018г. в община Стралджа2.Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.05. – 20.05.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

  • 3.Класиране на потребителите и доставчиците: 21.05. – 31.05.2018 г.4.Стартиране на услугите: при освобождаване на часове5.Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Дата: 27.04.2018 О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „Модернизация на компресорна станция /КС/ Лозенец – етап 2“ с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 27.04.2018г.

Дата: 24.04.2018 ОБЯВА

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на млечни продукти и преработка на свежо мляко до 2 тона/дневно”, в ПИ № 001029 в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол с възложител „МУРРА-2002” ООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“

Дата на обявяване на обществения достъп: 24.04.2018г.

Дата: 24.04.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Засяване и отглеждане на зеленчукови култури – моркови и домати, на обща площ 25,80 дка“

Приложения:

уведомление_a.pdf

Дата: 19.4.2018 Протокол

Протокол за разпределения на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа.

Приложения:

protokol.pdf

Дата: 12.4.2018 Информация

Информация с предвидените мерки за защита, при аварии, съгласно изискванията на чл.116д,ал.1 от Закон за опазване на околната среда.

Приложения:

informaciq.pdf

Дата: 3.4.2018 Съобщение Boенна подготовка

Приложения:

OBQVA 1
OBQVA 2
PRIEMANE V REZERVA NA VUORAJENITE SILI
VOENNA PODGOTOVKA

Дата: 30.3.2018 Съобщение

Обявявам открит конкурс по оферти за осъщетвяване на услугите: сеч, извоз, сортиране, рампиране и маркиране на дървесина до временен склад за обект за обект 1802 в землището на село Тамарино, общ. Стралджа, съгласно Заповед №З-186/30.03.2018г

Приложения:

Документация1802

Дата: 30.3.2018 Съобщение търг

Обявявам търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в землището на
с.Каменец,общ.Стралджа за обект 1801 съгласно Заповед №З-187/30.03.2018г.

Приложения:

Документация1801

Дата: 28.3.2018 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за  ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

Мотиви към ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на
Община Стралджа

1.Причини, налагащи приемането на  нов ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

–  големия брой молби, понякога и без основание  от едни и същи хора всяка година. 

2. Цели, които се поставят с новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа .

– предоставените еднократни помощи да са на лица, имащи основание за това;

– получената помощ да помогне за решаването на  неотложни потребности.  

3. Финансови други средства необходими за новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа .

Изготвянето на новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа не е свързан  с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от новия ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

– по-ясни правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предложеният ПРАВИЛНИК за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Стралджа

– Е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложения:

Проект

23.3.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Закупуване на Технологично оборудване за заготовка, преработка, складиране и опаковане на био култивирана шипка към съществуващ обект „Склад за съхранение на сурова и сушена култивирана шипка“, с изграждане на битови помещения за персонал в имот с идентификатор 69660.260.3″ в землището на гр. Стралджа, обл. Ямбол“

Приложения:

уведомление

22.3.2018 Съобщение

Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Приложения:

Проект Наредба 5

19.3.2018 Заповед търг

Обявление на публичен явен търг за отдаване под наем на общинско помещение със заповед №З-146/16.03.2018г. на кмета на Община Стралджа.

Приложения:

Zapoved 146

19.3.2018 Заповед търг

Обявление на публично оповестен търг за продажба на движимо имущество-лек автомобил със Заповед № З-145/16.03.2018г. на кмета на Община Стралджа

Приложения:

Zapoved 145

19.3.2018 Съобщение ПУП

Съобщение за одобрен ПУП за водопровод обслужващ хижа „Люляк“

Приложения:

Съобщение ПУП

16.3.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол (РПИП Ямбол)“

Приложения:

Обявление
Обявление

15.3.2018  Обявление

Община Стралджа уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Стралджа с Доклад за екологична оценка с всички приложения/ вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000/и оценка на съвместимостта към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект на ОУП на община Стралджа ще се проведе на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Стралджа е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми / Наредбата за ЕО/.

Срещата за обществено обсъждане ще се състои на 17.04.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на сградата на Центъра за Обществена Подкрепа, гр. Стралджа, ул. „ Георги Станчев“ №2а.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП на Община Стралджа и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в сградата на Община Стралджа – Техническа служба, както и на интернет страницата на Община Стралджа – http:// www.straldzha.net.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация или на електронна поща-straldjainf@yahoo.com
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя : инж. Петя Ангелова – мл. Експерт в отдел „ Териториално и селищно устройство, екология и проекти“ към община Стралджа – тел. 0897049672.

Приложения:

Обявление
Обявление
Обявление

6.3.2018  Решение

Решение №33 от 06.02.2018г.

Приложения:

Решение

6.3.2018  Решение

Решения №22 от 25.01.2018г.

Приложения:

Решение

22.2.2018  На вниманието на работодателите.

Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол Ви кани да се включите в качеството Ви на работодател в анкетното проучване на потребностите от работна сила, което ще се извърши през м.февруари 2018 г. в цялата страна. Целта е да се получи конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
Настоящото проучване е първото от регулярните проучвания, които ще се провеждат два пъти годишно по силата на Закона за насърчаване на заетостта (чл. 10, ал. 2) и се осъществява от работни групи на областно ниво с участието на представители на държавната и местната власт, работодателски и синдикални организации и други, както и със съдействието на бюрата по труда.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и конкретно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна ръка.

Анкетирането ще се проведе онлайн до 28 февруари 2018 г.,като анкетата може да намерите на ел. адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

Предварително Ви благодарим за Вашето участие!

20.2.2018  Обявление

Приложения:

Обявление

20.2.2018  Обявление

Приложения:

Обявление

8.2.2018  Обявa

Откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 69660.290.1003, местност „Бобата“, по КК на гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, с цел на заявеното водовземане – Водоснабдяване за други цели и охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им

Приложения:

съобщение

8.2.2018  Обявa

Продължава набирането на кандидати за начална подготовка !!!

Приложения:

Обява

 8.2.2018  Обявa

До 16.03.2018г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба във Военноморските сили на Република България.

Приложения:

Обява

 7.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Възстановяване на обществена хигиенна баня, находяща се
в ПИ с идентификатор 69660.501.2445 по КК на гр. Стралджа

Приложения:

уведомление

 2.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Филиал за спешна медицинска помощ в с. Войника

Приложения:

уведомление

 2.2.2018  уведомление за инвестиционно предложение

Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Стралджа

Приложения:

уведомление

 

24.1.2018  обява инвестиционно предложение

Отводнително поле „Мараш – Мочурица“ – реконструкция на отводнително поле „Веселиново – Зимница“, землище с. Воденичане

Приложения:

обява
уведомление

22.1.2018  Военна подготовка

От 02.01.2018г. във военно окръжие Ямбол в Офиса на Военен отчет на община Ямбол започва записването за участие във военна подготовка.

Приложения:

Военна подготовка

22.1.2018  Приемане в резерва на военните сили

До 39.09.2018г. във военно окръжие Ямбол в Офиса на Военен отчет на община Ямбол се приемат документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв

Приложения:

Приемане в резерва на военните сили

17.1.2018  решение

Решение 228 от 20.12.2017г.

Приложения:

решение

 17.1.2018 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:
гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост .

МОТИВИ:
Към проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:
Законът за общинската собственост дава право на всеки Общински съвет да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината.
Целта на изменението е да се преодолеят пропуските и неяснотите в текстовете на старата наредба.
В проекта за изменение е внесена и корекция в приложението във връзка с началните базисни цени за отдаване под наем на общинските язовири, поради настъпили промени в Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние приета с ПМС№262 от 07.10.2016г. на собственика на язовирите /общината/ се вменяват задължения и изисквания във връзка осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
Собственика е длъжен да назначи оператор на язовирната стена – хидроспециалист, на който Общината трябва да осигури заплащане. Ремонтите и реконструкцията на малките язовирни стени и на съоръженията към тях се изпълняват по работни проекти, изготвени от проектант в съответствие с действащата нормативна база /чл.136, ал.1 от горе цитираната наредба/. Извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени и на съоръженията към тях се извършва по работен проект, изготвен от проектант и одобрен в съответствие с действащата нормативна уредба /чл.143 от горе цитираната наредба/. Собственика е длъжен да осигури проводимост на водата и да почисти деретата на разстояние до 500 м. от петата на язовирната стена.
Горе изброеното е една част от задълженията, които има общината по поддръжката на язовирните стени и съоръженията към тях и за да се осъществят тези дейности са необходими сериозни финансови средства.
Контролът по прилагане на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрола за техническото им състояние се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

2.Целите, които се поставят:
Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.
Осигуряване на повече средства от отдаването на общинските язовири, във връзка възникването на по-големи разходи по управлението и стопанисването им.
Промяната има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от общински съвет в съответствие с действащото законодателство в република България в областта на управлението и разпореждането с общинско имущество.
3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена наредба:
Прилагането на новите текстове на наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.
4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Очакваните резултати от приемането на предложените текстове са постигане на изчерпателност в текста и пълно съответствие с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на обслужването на гражданите и бизнеса и ефективно управление на общинската собственост.
Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на по-големите разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските язовири.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:

проект Н2

 

16.1.2018  Заповед

Заповед за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижими имоти.

Приложения:

Заповед

5.1.2018  ГОДИШНА ПРОГРАМА

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.
/изготвя се на основание чл.8, ал.9 от ЗОС/

Приложения:

ГОДИШНА ПРОГРАМА

 2.1.2018  Покана

Покана за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2018 г.

Приложения:

Покана