Адм. Съобщения Архив 2018 г.

Дата: 20.08.2018 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Стралджа в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2 « Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред”

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжност: Работник озеленяване – код по НКПД: 9214 0015 – 20 бройки.

1.Описание на длъжността:

Предоставя услуги по озеленяване и благоустройства на територията на община Стралджа.

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

· безработни младежи до 29 годишна възраст;

· продължително безработни лица, – служебна бележка /удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е регистрирано лицето, други документи доказващи, че лицето е продължително безработно/ ;

· образователни изисквания – основно или начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта;

– мотивация за работа;

– комуникативност;

– отговорност и съзнателност;

3.Необходими документи:

– заявление за кандидатстване / образец/ ;

– документ за самоличност, който след справка веднага се връща на лицето;

– автобиография /образец/;

– документи за придобито образование;

– копие от документи, за преминато обучение /ако има удостоверение или сертификат от лицензирана организация/
– документи, удостоверяващи принадлежност към съответната целева група :

Безработни младежи до 29 годишна възраст;

Продължително безработни лица, – служебна бележка/удостоверение от дирекция „Бюро по труда”, където е регистрирано лицето, други документи доказващи,че лицето е продължително безработно/ ;

– декларация за принадлежността към целевата група / образец/;
– Декларация за съгласие за обработване на личните данни/ образец/.

4.Начин за провеждане на конкурса : по документи и събеседване

Документи за участие се подават от 21.08.2018г до 31.08.2018г., вкл. Всеки работен ден от 8.00-12.00ч. и от 13.00-17.00ч. в Административната сграда на община Стралджа, ул. Хемус №12, етаж I , при Игнатка Георгиева, технически сътрудник по проекта.

Подбора на заявленията се извършва от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Стралджа.

Решението на Комисията, относно допуснатите до втори етап кандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Община Стралджа и на информационното табло на Общинска администрация гр. Стралджа.

Телефони за справка:
04761/ 55-84 – Игнатка Георгиева
04761/ 64-68 – Иванка Иванова

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Автобиография
Декларация за лични данни
Декларация за принадлежност към целевата група

Приложения:
ЗАЯВЛЕНИЕ.doc
АВТОБИОГРАФИЯ.doc
ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
ДЕКЛАРАЦИЯ (2).doc

Дата: 9.08.2018 

Публикувам Проект на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Стралджа, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Приложения:
Правилник.pdf
Докладна с мотиви.pdf

Дата: 2.08.2018 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: 31.07.2018 

Стартира третият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

1. Приемане на документи: 01.08. – 10.08.2018г. в община Стралджа

2. Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.08. – 20.08.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

3. Класиране на потребителите и доставчиците: 21.08. – 31.08.2018 г.

4. Стартиране на услугите: при освобождаване на часове

5. Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Приложения:
Заявления.doc

Дата: 26.07.2018 

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към НАРЕДБА № 2
ЗА РЕДЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.

МОТИВИ:

Към проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменението и допълнението на наредбата:

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изменена с Решение№22 от 25.01.2018г. на Административен съд Ямбол, изм. и допълнена с Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Законът за общинската собственост.

В проекта за допълнение на Приложение №1-Тарифа на базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти се предлага регламентиране на месечна такса на кв.м. за поставяне и монтиране на кафе-автомати /преместваеми обекти съгласно Законът за устройство на територията/ върху терени общинска собственост, както и поставени в сгради общинска собственост.

Повишеният интерес за поставяне на преместваеми обекти кафе-автомати от търговци върху терени общинска собственост през последните месеци, води до необходимост от регламентиране на индивидуална такса, приета от Общински съвет-гр.Стралджа. Към настоящия момент поставените кафе-автомати са таксувани по 3.00 лв. на месец за кв.м. заета площ съгласно регламентирана такса за петна за будки, павилиони и др.

Настоящето предложение за таксуване на преместваеми обекти кафе- автомати поставени върху общински терени и сгради е 10.00 лв. на кв.м. на месец за територията на цялата община.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

Допълнението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем и таксуване на имоти-общинска собственост.

3.Финансовите и другите средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена наредба:

Прилагането на новите допълнения на наредбата не е свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект за допълнение на Наредбата касае подзаконов нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската собственост, поради което съответствието е съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение 1.docx

Дата: 19.07.2018 

 

Публикувам мотиви и проект на правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на Община Стралджа.

Приложения:
motivi.docx
pomochi.docx

Дата: 12.07.2018 ОБЯВЛЕНИЕ

 

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ 1.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ 2.pdf
ОБЯВЛЕНИЕ 3.pdf

Дата: 6.07.2018 

 

Обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 29.06.2018 

О Б Я В А

На основание чл. 17, ал. 6, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до становище на ДП НКЖИ по проведени срещи за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.
Становището е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел «ТСУИЕ», ет. 1, стая № 1. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – гл. експерт „Екология“
Дата на обявяване на обществения достъп: 29.06.2018г.

Срок на достъпа до становището – 7 дни от датата на обявяване

Дата: 26.06.2018 

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на следните недвижими имоти-публична общинска собственост:

Приложения:
заповед търг язовири 2018g.docx

Дата: 25.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение за ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЖИНОТ И С. ИРЕЧЕКОВО, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ“

Приложения:
уведомление25-06.pdf

Дата: 25.06.2018 

Инвестиционно предложение:МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ГР.СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
I етап: „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“
I I етап: „Изграждане на комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол“

Приложения:
УИП.pdf

Дата: 20.06.2018 

Инвестиционно предложение: „Реконструкция и ремонт на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Стралджа“

Приложения:
УИП СУ Яворов.pdf

Дата: 19.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 14.06.2018 Покана

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС.doc

Дата: 13.06.2018 Заповед

Заповед въвеждане временна организация на движението по път JAM 3050

Приложения:

zapoved_slamino.pdf

Дата: 12.06.2018 

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – гр.Ямбол

Приложения:

Искане за ОВОС – Ямбол.pdf
Info-Prilozhenie_2_ot Naredba OVOS-Yambol_20180521.docx

>Дата: 12.06.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: За утвърждаване на площадка и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за проектиране и изграждане на обект: Кариера за добивна подземни богатства – строителни материали-трахибазалти от находище „Иречеково“

Приложения:

Уведомление.pdf

Дата: 8.06.2018 

Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Приета с Решение № 539 от протокол № 42/24.03.2015 г., Изменена с Решение на ОбС -Стралджа № 148 от протокол № 12/30.09.2016 г.; Изменена с решение на ОбС – Стралджа № 191 от протокол № 15/23.12.2016 г., Изменена с решение № 94/14.06.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол, Изменена с решение на ОбС – Стралджа № 291 от Протокол № 24/29.09.2017г., Изменена с решение № 208/30.11.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол и Изменена с решение № 228/20.12.2017г. на Административен съд-гр.Ямбол

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

1.Причини, налагащи изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Значително намаляване броя на децата ползващи детска ясла.

– Предложение от ОбС за промяна в заплащането на таксата с 50 на сто намаление .

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Актуализиране на Наредбата с цел регламентиране на таксите за деца посещаващи детска ясла.

3. Финансови други средства необходими за изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Изменението на наредбата е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината. Приходите от такси ще намалеят в рамките на 6 000 – 8 000лв. Не е ангажирано с допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Регламентиране на нерегламентирани до настоящия момент отношения касаещи финансовата политика на общината.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложения:
НАРЕДБА №5

БИЛО:

Раздел III

Такси за детски ясли, детски градини, млечена кухня, домове за социални грижи и други общински социални услуги

Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли, млечна кухня и детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса, изчислена на база дневната такса за планови работни дни /21.15/ както следва:

1. За ползване на детски ясли и детски градини:

1.1.За гр. Стралджа –28.00 лв.

1.2. За селата –21.00 лв.

2. За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:

2.1. За гр. Стралджа –10.00 лв.

2.2. За селата –10.00 лв.

3.За ползване на млечна кухня –16.00 лв

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

деца сираци и полусираци;

деца с родители с намалена трудоспособност над 71%;

семейство с две или три деца в едно детско заведение

деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 до 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(3) Освобождават се от такса деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане над 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(4) При отсъствие на децата таксата за храна не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение от деня следващ уведомяването.

(5) За ползване на намаленията по ал. 2 и 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи фактите от декларацията.

(6) Заплащането на намаления размер на таксата по ал.2 започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията и придружаващите я документи.

СТАВА:

Раздел III

Такси за яслена група, детска градина, млечена кухня, домове за социални грижи и други общински социални услуги

Чл. 23. (1) За ползване на млечна кухня и детска градина родителите или настойниците дължат месечна такса, изчислена на база дневната такса за планови работни дни /21.15/ както следва:

1. За ползване на детска градина:

1.1.За гр. Стралджа –28.00 лв.

1.2. За селата –21.00 лв.

2. За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:

2.1. За гр. Стралджа –10.00 лв.

2.2. За селата –10.00 лв.

3.За ползване на млечна кухня –16.00 лв

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. деца сираци и полусираци;

2. деца с родители с намалена трудоспособност над 71%;

3. семейство с две или три деца в едно или две детски заведения, таксата ще се заплаща с 50 на сто намаление за второто и всяко следващо;

4. деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 до 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(3) Освобождават се от такса деца ползващи яслена група и децата с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане над 90%, посещаващи ПГ или ДГ.

(4) При отсъствие на децата таксата за храна не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение от деня следващ уведомяването.

(5) За ползване на намаленията по ал. 2 и 3, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи фактите от декларацията.

(6) Заплащането на намаления размер на таксата по ал.2 започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията и придружаващите я документи.

Дата:8.06.2018 ДОКУМЕНТИ

Документи за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа
08.06.2018г.

Приложения:

документи за подбор на педагог.rar

документи за подбор на медиатор.rar