Адм. Съобщения Архив 2018 г.

Дата: 20.12.2018 Покана

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС_07_01_2019.pdf

Дата: 12.12.2018 Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на пътен възел на АМ „Тракия“ и прилежащ терен в землището на с. Воденичане, Община Стралджа“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 11.12.2018 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Стралджа
на адрес:
гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail :straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Приложения:
Proekt Naredba 12- 11.12.2018г..docx
Saobchtenie Naredba 12- 11.12.2018г..docx

Дата: 10.12.2018 

Съобщаваме Ви, че със Заповед № З – 828/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е определено обезщетение в полза на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут/право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на поземлените имоти/прилежащи към енергийния обект, а именно: „Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Марица-изток” до п/ст „Бургас”, в съответствие с извършената рекапитулация за общата площ и размер на обезщетение за землищата на с.Богорово, с.Люлин, с.Саранско, с.Тамарино, с.Войника и с.Първенец, община Стралджа.

Приложения:
Съобщение, Заповед, Протокол и Регистър – Веско.pdf

Дата: 6.12.2018 Съобщение

Съобщаваме Ви, че със Заповед З-827/29.11.2018г. на Кмета на община Стралджа е одобрен ПУП- ПРЗ за УПИ № III-262, 393 в квартал 45 по плана с.Лозенец.

Приложения:
Съобщение.pdf
ПУП.pdf

Дата: 6.12.2018 Уведомление за инвестиционно предложение

Изграждане на спортна площадка за футбол в с. Лозенец, община Стралджа

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 3.12.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на метални конструкции за мебели“, с. Зимница

Приложения:
цех за производство на метални конструкции за мебели.pdf

Дата: 27.11.2018 Заповед за търг

Публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на следните недвижими имоти-частна общинска собственост – Дворно място – с.Войника и Помещение за млекосъбирателен пункт – с.Александрово

Приложения:
заповед търг-дв. места и млек. пункт.docx

Дата: 22.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на футболно игрище в с. Лозенец, община Стралджа

Приложения:
стадион Лозенец Prilozhenie5_1.docx

Дата: 22.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и основен ремонт на съществуваща сграда във винарна със зала за дегустация и магазин, с. Лозенец“

Приложения:
уведомление.pdf

Дата: 20.11.2018 


ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

/изготвя се на основание чл.8, ал.9 от ЗОС/

Приложения:
Год. програма 2018г.doc

Дата: 15.11.2018 г. Пазарно проучване с предмет:

Архитектурно заснемане и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1-5) и ал. 3, т. (1-3) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти на 6 /шест/ сгради на територията на община Стралджа

Приложения:
Покана арх заснемане.pdf
Приложение 1 Административни сведения Стралджа.docx
Приложение 2 Ценово предлложение арх. заснемане.docx
Техническо задание арх. заснемане.pdf

Дата: 15.11.2018 г. Пазарно проучване с предмет:

Oбследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки

Приложения:
Покана енрг. обследване.pdf
Приложение 1 Административни сведения Стралджа.docx
Приложение 2 Ценово предложение енерг. обследване.docx
Техническо задание енерг. ефект.pdf

Дата: 9.11.2018 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № З-679/ 01.10.2018 г. на кмета на община Стралджа – г-н Атанас Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Стралджа за 2019 г.

Уведомяваме, че всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложения на следните места:

– “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация

– Кметствата по населени места

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: straldjainf@yahoo.com

Срокът за представяне на предложенията е до 30.11.2018 г.

Дата: 9.11.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: Промяна на дейностите по опазване на горските територии от пожари на територията на ТП „ДГС Тунджа”, гр. Ямбол , обл. Ямбол в частта „Дейности в територии, собственост на Община Стралджа“

Приложения:
8.3. горски мерки Prilozhenie5_1 МОСВ.docx

Дата: 6.11.2018 Проект на План – сметка за дейност

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2019г. и проект на Докладна записка от Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване на План – сметката.
Съгласно чл.69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проекта в общинска администрация Стралджа – отдел „ТСУИЕ”, ет. 1, стая 1.

Приложения:
План сметка Чистота.pdf
докладна.pdf

Дата: 5.11.2018 Обява

Обява уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
обява уведомление за инвестиционно предложение.pdf

Дата: 2.11.2018 Заповед за търг

Заповед за публичен явен търг за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в с.Атолово

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: 1.11.2018 Прием на документи

Стартира третият прием на документите на кандидат – потребителите и кандидат – доставчиците по Споразумение № ФС 01 – 0355 от 22.12.2017г. между Агенцията за социално подпомагане и община Стралджа за осигуряване на социални услуги в домашна среда:

1.Приемане на документи: 01.11. – 10.11.2018г. в община Стралджа

2.Оценяване на кандидат потребителите и кандидат доставчиците: 11.11. – 20.11.2018г.

Потребителите ще бъдат оценяване от фирмата изготвила методологията за доставка на услугите по проекта.

Доставчиците ще бъдат оценяване от комисия от специалисти на общината назначена от кмета на общината.

3.Класиране на потребителите и доставчиците: 21.11. – 30.11.2018 г.

4.Стартиране на услугите: при освобождаване на часове

5.Документите можете да изтеглите от сайта на проекта и да получите в информационния център на общината.

Приложения:
декл. съгласие.doc
заявлениe.doc

Дата: 31.10.2018 Заповед

Заповед за границите на районите, за които се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване” и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

Приложения:
заповед ТБО.pdf

Дата: 29.10.2018 Решение

Приложения:
Решение 166.pdf

Дата: 26.10.2018 

Да се проведе публичен явен търг за продажба на следното движимо имущество-частна общинска собственост:

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 19.10.2018 Покана

Покана на среща за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг.

Приложения:
Покана дълг.pdf

Дата: 17.10.2018 Съобщение

Приложения:
съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект.pdf

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

МОТИВИ:

Към проекта за Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника:

1.Причини, налагащи приемането на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Основната причина е изтичането на устойчивостта на проекта, съобразно сроковете и условията по договора за финансиране. В тази връзка следва центъра да бъде отворен за платено ползване от граждани.

-Приемане на правила за ползването на центъра и прилежащите съоръжения.

2. Цели, които се поставят с приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– С правилника се определя реда за ползване, задълженията на персонала и на посетителите в центъра.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Приемането на правилника не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника.

– Регламентиране на дейностите на общинския обект.

– Яснота и приложимост в регулираните с правилника отношения между общината и посетителите.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

-Предлаганият проект на Правилник за вътрешния ред в информационно – посетителски център „Инджови извори”, с.Войника е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма, както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ИНФОРМАЦИОННО.docx

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

МОТИВИ:

Към проекта за допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

1.Причини, налагащи допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Основната причина е приемането в собственост на обект хижа „Люляк” от Туристическо дружество „Кале” с Решение № 357 от протокол №31/30.04.2018г. на ОбС-Стралджа и договор за Дарение № Д-699/26.06.2018г., вписан в Службата по вписвания гр. Ямбол, към Агенцията по вписване- с входящ регистрационен № 4122, том 12, стр.181, между кмета на община Стралджа и председателя на Туристическо дружество „Кале”, гр.Стралджа.

-Приемане на цени за ползването на туристическите обекти собственост на Община Стралджа.

-Отваряне за платено ползване от организирани групи на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника.

2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Актуализиране на Наредбата с цел регламентиране на цените за ползване на хижа „Люляк” и на информационно- посетителски център (хижа) „Инджови извори”, с.Войника.

3. Финансови други средства необходими за допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Допълнението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от допълнението на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Регламентиране на дейностите на нови общински обекти, касаещи финансовата политика на общината и гарантиране на необходимата издръжка на същите.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганото допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРОЕКТ НАРЕДБА 5- 09.10.2018г..docx

Дата: 09.10.2018 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,

e-mail:straldjainf@yahoo.com

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“.

МОТИВИ:

Към проекта за Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“:

1.Причини, налагащи приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ ..

– Основната причина е приемането в собственост на обект хижа „Люляк” от Туристическо дружество „Кале” с Решение № 357 от Протокол № 31/30.04.2018г. на ОбС-Стралджа и договор за дарение № Д-699/26.06.2018г., вписан в службата по вписвания, гр.Ямбол към Агенцията по вписвания – с вх. Рег.№ 4122, том 12, стр.181, между кмета на община Стралджа и председателя на Туристическо дружество „Кале”, гр.Стралджа.

-Приемане на правила за ползването на хижата.

2. Цели, които се поставят с приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– С правилника се определя реда за ползване, задълженията на персонала и на посетителите в хижа „Люляк“ гр. Стралджа и прилежащите към нея помещения.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– Приемането на правилника не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“ .

– Регламентиране на дейностите на нови общински обекти.

– Яснота и приложимост в регулираните с правилника отношения между общината и посетителите.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

-Предлаганият проект на Правилник за вътрешния ред в хижа „Люляк“е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – конституцията на Република България, Закона за туризма и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /П/

Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ХИЖА „ЛЮЛЯК“.docx

Дата: 09.10.2018 

Депозирани ПУП-ПЗ и ПУП-ПП

Приложения:
Syobshtenie.pdf

Дата: 09.10.2018 

Заповед РД-02-15-64/01.10.2018г. от МРРБ за разрешено изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП

Приложения:
Obqvlenie.pdf

Дата: 05.10.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложения:
8.3. горски мерки Prilozhenie5_1.docx

Дата: 05.10.2018 Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение: „ВИНАРНА ЗАПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ ВИНА С ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ 20 000 КГ ГРОЗДЕ/12 000 Л ВИНО/”

Приложения:
Uvedomlenie za IP.pdf

Дата: 03.10.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване на максималния капацитет на съхранение на Клетка №1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа“

Приложения:
Uvedomlenie IP – Landfill_Yambol -20.09.2018.docx

Дата: 02.10.2018 

Откриване на процедура за съставяне на Бюджет 2019 на община Стралджа

Приложения:
З-д бюджетна процедура 2019г.pdf

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на хигиенист в услугата „ Управление и функциониране на услугите – Услуги с малък капацитет” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
хигиенист.rar

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, медицинска сестра, стоматолог и медиатор в услугата „ Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
документи за подбор медиатор.rar
документи за подбор медицинска сестра.rar
документи за подбор педиатър.rar
документи за подбор стоматолог.rar

Дата: 01.10.2018 

ДОКУМЕНТИ

за избор на педиатър, гинеколог, медицинска сестра, акушерка, юрист в услугите „Психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:
документи за подбор акушерка.rar
документи за подбор гинеколог.rar
документи за подбор медицинска сестра.rar
документи за подбор педиатър.rar
документи за подбор юрист.rar

Дата: 27.09.2018 Обявление

Обявление ПУП – ПП

Приложения:
Обявление.pdf

Дата: 13.09.2018 

Обявявам заповед и класиране на кандидати за стипендии

Приложения:
Zapoved Straldja stipendii.pdf
Spisuk klasirane.pdf

Дата: 12.09.2018 

Община Стралджа обявява открит конкурс за предоставяне на услугата : сеч, извоз, сортиране, рампиране на маркирана дървесина до временен склад в общински горски територии от обект 1804 обявен със Заповед №З-634/11.09.2018г. на кмета на Община Стралджа. Документация за участие се изтегля електронно както следва:

Приложения:
ОБЕКТ-1804.rar

Дата: 3.09.2018 ПОКАНА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА 2016г.”

Приложения:
МИГ-СТРАЛДЖА ПОКАНА ОС – 18_09_18.docx

Дата: 24.08.2018 

Изх.№ ТСУИЕ-1451/23.08.2018г.
ДО
СОБСТВЕНИЦИ И НАЕМАТЕЛИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ДЖИНОТ, ВОДЕНИЧАНЕ, ПАЛАУЗОВО,
МАЛЕНОВО И ГРАД СТРАЛДЖА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Ви Съобщаваме, че е издадена Заповед № З-594/22.08.2018г. на Кмета на община Стралджа, с която на основание чл.194, ал.1 от ЗУТ се задължават собствениците и наемателите на поземлени имоти попадащи в обхвата на строителството на обект:

„Ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже / стъпка в стъпка/ на 220 kV“ Камчия“ от п/ст. „ Тец Марица – Изток2“ до подстанция п/ст „ Карнобат“ в участъка от ст.№1 до ст. № 228 на териториите на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас със следните етапи:

– Етап №1 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от линейния портал на ОРУ в п/ст „ Марица – Изток2“ до ст.№56 с дължина по надлъжен профил 20,094 км.

– Етап №2 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от ст.№56 до ст. № 163 с дължина по надлъжен профил 41,523 км.

– Етап №3 – „ Ремонт на ВЛ 220 kV “ Камчия“ от ст.№163 до ст. № 228 с дължина по надлъжен профил 24,255 км., преминаващ през територията на община Стралджа в землищата на селата Джинот, Воденичане, Палаузово, Маленово и гр.Стралджа

да осигурят свободен достъп на възложителя „ Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София за извършване на ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже на горецитирания ел. провод.

Заповедта подлежи на обжалване чрез община Стралджа до Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Приложение: Заповед № З-594/22.08.2018г. на Кмета на община Стралджа.

Приложения:
заповед.pdf

Дата: 22.08.2018 

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на охранителен канал в землището на с.Воденичане, общ.Стралджа”

Приложения:
охранителен канал Prilozhenie5_1.docx

Дата: 21.08.2018 

Община Стралджа обявява открит конкурс за предоставяне на услугата : сеч, извоз, сортиране, рампиране на маркирана дървесина до временен склад в общински горски територии от обект 1803 и 1804 обявени със Заповед №З-583/21.08.2018г. на кмета на Община Стралджа. Документация за участие се изтегля електронно както следва:

Приложения:
OBEKT_1803.zip
OBEKT_1804.rar