Адм. Съобщения Архив 2017 г.

 14.6.2017  Обявление ПУП

Одобрение на проект за ПУП -, касаещ ПИ 000401 по КВС на с.Иречеково с отреждане „За гробищен парк“

Приложения:

Обявление и решение ОбС

 14.6.2017  Обявление ПУП

Одобрение на ПУП – План за регулация и застрояване, касаещ ПИ 109007 по КВС на с.Недялско

Приложения:

Обявление и решение ОбС

 8.6.2017  Покана

П О К А Н А

за провеждане на Общо събрание на Сдружение
с нестопанска цел „Местна Инициативна Група –
Стралджа 2016г.” /МИГ – Стралджа 2016г./

Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30.06.2017г. от 10.00ч., а при липса на кворум – от 11.00ч. в сградата на община Стралджа.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще бъде проведено при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобрение на актуализираната Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“.

2. Освобождаване на член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“ и избиране на нов.

3. Други.

Приложения:

Покана

 1.6.2017  Военно окръжие-конкурси

Публикувам обяви за работа и обучение на Военно окръжие-Ямбол

Приложения:

Медицински сестри
Военнослужещи
Лекари обучение
Обява за работа-военни лекари

 31.5.2017  съобщение за публично обявяване

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Приложения:

обект „Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“, с. Зимница

 31.5.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

за избор на педагог и медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

31.05.2017г. Атанас Киров
Кмет на община Стралджа

Приложения:

CV
задание медиатор
покана медиатор
задание педагог
покана педагог

 30.5.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 години следните недвижими имоти-чатна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 29.5.2017 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 25.5.2017  Съобщение

Обучителни материали по проект „За по-добър живот“

Приложения:

Глобални предизвикателства
Заплахи
Инициативи Общ.Стралджа
Отпадъци
Разделно събиране на отпадъците
ЦЕННОСТИ
Човешка дейност 1
Човешка дейност 2

 28.4.2017  Обява инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение “ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ ОТ ОТПАДЪЧНА ДЪРВЕСИНА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 69660.501.2306 ПО КК НА ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩ. СТРАЛДЖА“ с възложител «МИНСИД» ЕООД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, ет. 2, стая № 24. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 28.04.2017г.

Приложения:

Приложение № 2
Приложения

 28.4.2017  уведомление за инвестиционно предложение

Презасаждане на лозови насаждения, изграждане на система за капково напояване, подпорна конструкция и извършване на противоерозионни агротехнически мероприятия върху площ от 90,5 дка в имот № 090004 в землището на с. Недялско

Приложения:

Вила Кибела

 21.4.2017  Протокол

Разпределения на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъди обекти в общ. Стралджа.

Приложения:

Протокол

 19.4.2017  Заповед търг

Публикувам заповед за публичен явен търг за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост находящ се в с.Зимница.
Пълния текст на заповедта в прикачения файл.

Приложения:

Заповед

 13.4.2017  Статути

Статути на Традиционния събор на народното творчество „Мараш пее 2017“ и Десети конкурс – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”

Приложения:

Мараш пее
В.Стоянова

 12.4.2017  Заповед търг

Публикувам заповед за публичен явен търг за отдаване под наем на язовир.
Пълния текст на заповедта в прикачения файл.

Приложения:

Заповед

 3.4.2017  уведомление за инвестиционно предложение

цех за производство на пелети

Приложения:

цех за производство на пелети

 28.3.2017  Покана

Покана отчет 2016

Приложения:

Покана

 10.3.2017  обявяване ПУП-ПП

транзитен газопровод за Турция

Приложения:

транзитен газопровод за Турция

 9.3.2017  Обявa

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Приложения:

Обявa
Обявa Стара Загора, Карлово, Казанлък, Пловдив
Заповед
Заповед сухопътни
Заповед медици
Заповед НГЧ
Заповед студенти медицина
О 68 брсс

 9.3.2017  СПРАВКА

Справка
за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения съгласно чл.26,ал.5 от ЗНА.

На 16.11.2016г. на официалния сайт на общината беше публикуван проект за Изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа, заедно с изложените мотиви към нея, като предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки в законоустановения срок от 30 дни.
Към настоящия момент не са постъпили в общинска администрация подобни становища и предложения.

 28.10.2016  Заповед

Заповед за границите на районите, за които се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване” и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

Приложения:
заповед ТБО.pdf