Адм. Съобщения Архив 2017 г.

28.8.2017  Обявa

До 13.09.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване в Национална гвардейска част на Република България на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложения:

Обявa

 25.8.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

за избор на акушерка в услугите „Психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа ” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Приложения:

CV
задание
покана

 9.8.2017  съобщение за публично обявяване

Откриване на процедура за издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в УПИ І-697, кв. 69 по плана на с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол.

Приложения:

съобщение

 8.8.2017  Съдебно решение 123 – 20.07.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 123 – 20.07.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Съдебно решение

 1.8.2017  Съобщение

ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД : Община Стралджа уведомява всички собственици и наематели на земеделски земи, че нефтена компания Лукойл , ще възстановява маркировката на магистрален нефтопродуктопровод преминаващ през землището на община Стралджа .
Всички засегнати собственици, ще бъдат обезщетени в пълен размер при евентуално засягане на засетите земеделски култури. 

 1.8.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

за избор на социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Приложения:

CV
задание
покана

 28.7.2017  Проект Наредба №9

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за нова Наредба № 9 за символиката и отличията на община Стралджа

Мотиви към наредба за приемане на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа
1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.
– уточняване на съдържанието на Златната и Почетната книга на община Стралджа;
– определяне на точни суми за паричните награди определени в Наредбата;
-премахване на ограниченията на сроковете за внасяне на предложения за награждаване с Плакет на името на П.К.Яворов и др.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.
– Приемането на нова Наредбата и статутите към нея е с цел корегиране на текстовете касаещи причините налагащи промяната и същите да бъдат съобразени със законовите разпоредби в тази връзка.

3. Финансови други средства необходими за приемане на Наредбата за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.
– Приемането на новата Наредбата и статутите не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея.

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганата нова Наредба за символиката и отличията на община Стралджа и статутите към нея са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложения:

Проект

 26.7.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за продажба на общински недвижим имот и общинско движимо имущество-частна общинска собственост

Приложения:

Заповед

 25.7.2017  Протокол

Протокол за разпределение на имоти от ДПФ С НТП „пасища, мери“ и „ливади“ по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ на територията на област Ямбол.

Приложения:

Протокол

 13.7.2017  Съобщение

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Приложения:

Съобщение

 12.7.2017  Обявление

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ Ви обявяваме, че с Решение номер 268 от Протокол 21/03.07.2017год. на Общински Съвет – град Стралджа е одобрен „Подробен устройствен план – Парцелен план на трасе на обект: „Оптичен кабел от с. Чарда до с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

Приложения:

Обявлениe

 7.7.2017  Обявление

На основание чл.124 б,ал.3 от ЗУТ Ви обясняваме, че с Допълнителна Заповед № ДС- 04-00007 от 03.07.2017 год. На Областен управител на област Ямбол се допълва Заповед № ДС 04- 00001, Ямбол 08.02.2017 год. На областен управител на област Ямбол за разрешаване изработването на ПУП-Парцелен план за обект:Оптичен кабел от гр.Ямбол до с.Могила и от с.Могила, община „Тунджа”,с.Джинот,община Стралджа”
На основание чл.124 б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

Приложения:

Обявлениe

 7.7.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 5.7.2017  съобщение за публично обявяване

Извършване на процедура за служебно изменение на разрешително № 31530498/18.10.2016г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения

Приложения:

съобщение

 5.7.2017  Съдебно решение 94 – 14.06.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 94 – 14.06.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Документ

 3.7.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за продажба на трайно насаждение – лозе. частна общинска собственост , находящи се в с. Зимница, обл. Ямбол съгласно пазарната оценка определени от лицензиран оценител както следва:

Приложения:

Заповед

 21.6.2017  Съобщение

Съобщение за депозиран проект: ПУП-парцеларен план за проектен водопровод обслужващ хижа Люляк.

Приложения:

Съобщение

 19.6.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 14.6.2017  Съдебно решение 71 – 03.05.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 71/03.05.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Приложение

 14.6.2017  Обявление ПУП

Одобрение на ПУП – Парцеларен план за ПИ 044019 по КВС на с.Недялско за обект“Технологична връзка между транзитни газопроводи за Турция-ТГ1 и ТГ2 след кранов възел КВ9 в землище на с.Недялско

Приложения:

Обявление и решение ОбС