Адм. Съобщения Архив 2017 г.

28.11.2017  Съобщение

ПУП – ПР, касаещ кв. 140, гр. Стралджа

Приложения:

ПУП – ПР, касаещ кв. 140, гр. Стралджа

 27.11.2017  Съобщение

Съобщение за закриване на жилищни адреси

Приложения:

Съобщение

 8.11.2017  Проект Наредба №23

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за нова Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Приложения:

Проект
Мотиви

 8.11.2017  Проект на План – сметка за дейност

Обществено обсъждане на Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2018г. и проект на Докладна записка от Кмета на Община Стралджа с Решение за одобряване на План – сметката.
Съгласно чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по Проекта в общинска администрация Стралджа – ет. 2, стая 24.

Приложения:

Проект на План – сметка за дейност „Чистота“ за 2018г.

 31.10.2017  Съдебно решение 153 – 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 153 – 12.10.2017 на Административен съд Ямбол

Приложения:

Документ

 31.10.2017  Заповед

Определям: границите в района за гр. Стралджа, за който се предоставя услугата „организирано сметосъбиране и сметоизвозване“ и следва да се заплати такса по чл.62 от ЗМДТ от юридическа и физическите лица, чийто недвижими имоти попадат в този район са както следва…

Приложения:

Заповед

 24.10.2017  Съобщение

Съобщаваме Ви, че в община Стралджа е депозиран проект:“ПУП- Парцеларен план за водопровод обслужващ хижа „Люляка“.
Пълния текст на съобщението в прикачения файл.

Приложения:

Съобщение

 20.10.2017  Съдебно решение 147 – 14.10.2017 на Административен съд Ямбол

Съдебно решение 147 – 14.10.2017 на Административен съд Ямбол .

Приложения:

Съдебно решение 147

 16.10.2017  Открит конкурс

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, насрочвам провеждане на открит конкурс от 14.00 часа на 27.10.2017г. за услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад.
Пълният текст на заповедта, график, задания и документация в прикачените файлове.

Приложения:

Заповед
Задания
График
Документация
Обект 1701
Обект 1702

 10.10.2017  Обявление

Обявление………..

Приложения:

Обявлениe

 2.10.2017  Заповед

Нареждам : Да се проведе публично оповестен конкурс по оферти за учредяване на безсрочно право на строеж върху следния имот общинска собственост….

Приложения:

Заповед

 27.9.2017  Обявa

До 07.11.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в Сухопътните войски на Република България, както следва….

Приложения:

Обява

 18.9.2017  Заповед

Относно: Определяне на дати за провеждане на гроздобера в лозовите масиви в землището на гр. Стралджа.

Приложения:

Заповед

 13.9.2017  уведомление за инвестиционно предложение

обява за параметрите на инвестиционното предложение

Приложения:

обява

 11.9.2017  Съобщение

ДОКУМЕНТИ

удължаване срока за избор на социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа – 2”, финансиран по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Приложения:

CV
задание
покана

 11.9.2017  Заявление

Образец на заявление за участие в конкурс за директор на ДВХУИ в с. Маленово.

Приложения:

Заявление

 5.9.2017  съобщение за публично обявяване

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата, за инвестиционно предложение „ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ИМОТ 032031 ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ПОЛЯНА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА В МЕСТНОСТТА „КОРИЯТА“ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА БАДЕМОВИ НАСАЖДЕНИЯ В ИМОТ 032030 ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ПОЛЯНА ОБЩИНА СТРАЛДЖА В МЕСТНОСТТА „КОРИЯТА“ с възложител „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ ЕООД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за горецитираното инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, ет. 2, стая № 24. На същото място се приемат и писмени становища.

Лице за контакти: Анна Грозева – нач. отдел „СПП“

Дата на обявяване на обществения достъп: 05.09.2017г.

Приложения:

Информация по Приложение № 2 от ЗООС

 30.8.2017  ПП на ОУП община Стралджа

ПП на ОУП община Стралджа

Приложения:

Опорен план Стралджа
ПП Стралджа
Схема инж. инфраструктура
Схема собственост
Схема зем. земи
Схема горски територии
Схема КИН
Схема транспорт
Обяснителна записка ПП

 29.8.2017  Заповед

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост.

Приложения:

Заповед

 28.8.2017  Обявa

До 29.09.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба във Военно медицинска академия.
Длъжностите са за лекари, фармацевт, лекар по дентална медицина и медицински сестри.

Приложения:

Обявa