Административни услуги

Издаване на удостоверение за попълнен кадастър
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. Одобрен проект. [4]. Строително разрешение.
Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Попълване на приложение от данъчна декларация
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за вида на конструкцията на съществуващи сгради
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на скица за линеен обект
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на становища по проекти и инвестиционни предложения
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на становище за влияние на обекти върху околната среда
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на становище за ползване на тротоарни площи за строителни материали
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Удостоверение за имотно състояние на гражданите
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Процедура за промяна предназначението на земеделски земи
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Трасиране на имотни граници
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Пробутване , товарене на ТБО и земни маси , изкопни работи с трактор ТК 80 БХ 03
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: по заявка – Цена:  лв.
Бърза услуга: по заявка – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Транспортна услуга с ГАЗ 53
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: по заявка – Цена:  лв.
Бърза услуга: по заявка – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагани по ЗОП
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагани по ЗОП за проектиране на един обект
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагани по ЗОП за строителство на един обект
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Продажба на тръжни книжа за обекти на общината неподлежащи на възлагане по реда на ЗОП за обект
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и § 4, ал. 1, т.2 от ЗКИР)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност
Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост (отстъпено право на строеж) . [3]. Декларация за заинтересуваните лица по образец. [4]. Документ за самоличност.
Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност
Определяне на обезщетения за предаваеми недвижими имоти към парцел по дворищно регулационен план и за технико-устройствени мероприятия
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Даване на устни справки за кадастралното,регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (чл. 223 на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Съставяне на констативен акт за незаконно строителство по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Издаване на заповед за прокарване на временни пътища (чл. 190, ал. 6 на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност
Изготвяне на констативни актове за непълноти и грешки в кадастрален план
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването му
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Издирване на собственост на граждани по разписни списъци
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Изпращане на възражения до окръжния съд (чл. 215 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища на физически и юридически лица
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Проверка и отговор на жалби, молби и предложения на граждани, свързани с проблеми по опазване на въздуха, водите, почвите, околния шум и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Проверка и отговор на жалби на граждани, свързани с проблеми по отглеждане на домашни животни в жилищната територия.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Предоставяне на обществен достъп на комплексни разрешителни, инвеститорски предложения и ОВОС.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за наличие на нанесени имуществени щети на граждани вследствие на бедствия и аварии.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за корекционен коефициент за земи по § 4 на ЗСПЗЗ
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Регистрация на кладенци за индивидуално водоползване от подземните води на територията на общината
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за самоличност.
Издавване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот по декларирани данни
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 7 дни – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 12 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот за незавършено строителство, нежилищни имоти на ЮЛ и земеделски земи
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 7 дни – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 16 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 24 часа – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения и/или такса – компютърни
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 2 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
 Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения и/или такса – ръчни
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 4 дни – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 24 часа – Цена: 12 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Попълване на декларация по чл.14 от ЗМДТ с ДДС
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 5 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Попълване на декларация по чл.54 от ЗМДТ с ДДС
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 4 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Документ за самоличност [2]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [3]. Заявление – писмено
Попълване на други декларации и образци с ДДС
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 4 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност
Заверка на данъчна оценка за платен данък за годината
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 4 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Издаденото удостоверение за данъчна оценка
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец / с печат за ЮЛ/ [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако декларацията се подава от упълномощено лице)
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл.17 от ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец / с печат за ЮЛ/ [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако декларацията се подава от упълномощено лице)
Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако декларацията се подава от упълномощено лице)
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако декларацията се подава от упълномощено лице)
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако декларацията се подава от упълномощено лице)
Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец /с печат за ЮЛ/ [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Приемане и обработване на декларации за облагане с патентен данък, съгласно чл. 61н от ЗМДТ
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец /с печат за ЮЛ/ [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец /с печат за ЮЛ/ [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация по образец /с печат за ЮЛ/ [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал.1 ДОПК
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Искане за прихващане или възстановяване [2]. Документ за самоличност [3]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Данъчни консултации
Код на документа: ФСД-МДТЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Документ за самоличност [2]. Нотариално заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 70 дни – Цена: 250 лв.
Бърза услуга: – – Цена: – лв.
Експресна услуга: – – Цена: – лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документ за платена такса
Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 70 дни – Цена: 250 лв.
Бърза услуга: – – Цена: – лв.
Експресна услуга: – – Цена: – лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документ за платена такса
Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 70 дни – Цена: 250 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документ за платена такса
За продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 100 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документ за платена такса
Издаване на разрешително за водовземане и ползване от води, включително от язовири и микроязовири– публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 70 дни – Цена: 250 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документ за платена такса
За изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 130 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документ за платена такса