Административни услуги

Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица наематели на общински нежилищни имоти
Код на документа: ФСДЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 3 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление [2]. Квитанция за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект
Код на документа: ФСДЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 3 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление [2]. Квитанция за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверения за липса на задължения по договори за наем към общината
Код на документа: ФСДЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 3 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление [2]. Квитанция за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Добив на речен и кариерен пясък, чакъл и баластра
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Количествата се описват в заявлението по услуга ТСУ 6
Добив на пясъчно-глинести материали, за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Количествата се описват в заявлението по услуга ТСУ 6
Добив глина
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Количествата се описват в заявлението по услуга ТСУ 6
Добив обикновени камъни, вътрешна и външна облицовка
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Количествата се описват в заявлението по услуга ТСУ 6
Добив варовици, мергели, калцити за добиване на вар
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Количествата се описват в заявлението по услуга ТСУ 6
Издаване на разрешение за добив на кариерни материали.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 35 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 52.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 70 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Квитанция за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия за гр. Стралджа
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 9 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 13.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 18 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено прав
Издаване на скица за недвижим имот в урбанизирана територия за селата
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 7 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 10.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 14 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено пра
Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) и изчертан подземен кадастър за недвижим имот с указан начин на застрояване за гр. Стралджа
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 13 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 19.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 26 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено пра
Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване – виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) и изчертан подземен кадастър за недвижим имот с указан начин на застрояване за за селата
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 13 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 19.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 26 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено пра
Издаване на скица за недвижим имот с изчертан подземен кадастър за гр. Стралджа
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 14 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 21 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 28 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено пра
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено пра
За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документ за собственост (отстъпено право на строеж) [3]. Други , доказваищи съответните факти [4]. Приложенията се намират към молбата за скица! (отбелязва се при едновременно подаване на двете молби и не се из
За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и на документацията към тях
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текс. [2]. Копия от документи и планове. [3]. Документ за платена такса. [4]. Документ за самоличност.
Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за платена такса. [4]. Документ за самоличност.
Издаване и заверяване на копие от проектна документация
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена: 30 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 40 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Изготвяне на копие от реперен карнет
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени около стационарни търговски обекти
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 35 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 52.5 лв.
Експресна услуга: – Цена: лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Заявление свободен текст. [3]. Разрешение за монтиране на стационарен обект. [4]. Документ за самоличност.
Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Изготвяне на извадка от действащ устройствен план
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 16 лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена: 24 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 32 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за собственост. [3]. Удостоверение за наследници. [4]. Документ за самоличност.
Издаване на заверено препис-извлечение от решение на ОЕСУТ
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Заверка на строително разрешение (чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 11 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 16.5 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 22 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия- маси,павилиони, кабини и други преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 от ЗУТ – в частни имоти)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 40 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 60 лв.
Експресна услуга: 3 дни – Цена: 80 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) За ново
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявленив по образец. [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/ [3]. Удостоверение за наследници /при необходимост/ [4]. Одобрен проект по всички необходими проектни части, в т. н. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на те
Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал.1) и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) За преус
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявленив по образец. [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/ . [3]. Удостоверение за наследници /при необходимост/ . [4]. Одобрен проект по всички необходими проектни части, в т. н. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на
Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен инвестиционен проект (чл. 150, ал. 4 на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявленив по образец. [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/.. [3]. Удостоверение за наследници /при необходимост/. [4]. Одобрен проект по всички необходими проектни части, в т. н. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на т
Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 15 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 22.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявленив по образец. [2]. Документ за собственост. [3]. Докумен за наличието на съгласие при строеж на граница. [4]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за строеж на огради (чл. 48 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена:  лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявленив по образец. [2]. Документ за собственост. [3]. Докумен за наличието на съгласие при строеж на граница. [4]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец ОД 07.32-01. [2]. Документ за внесена такса за възстановяване на настилката. [3]. Разрешение за включване от експлоатационните дружества. [4]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/. [5]. Документ за самоличност.
Издаване на позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 30 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 40 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност (Наредба № 1 на МТРС от 10.03.1993 година за опазване на зелената растителност)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 1.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 2 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Списък, потвърждаващ съгласието на всички съсобственици за исканото мероприятие и подпис. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулативните черти на населеното място
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Списък, потвърждаващ съгласието на всички съсобственици за исканото мероприятие и подпис. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Списък, потвърждаващ съгласието на всички съсобственици за исканото мероприятие и подпис. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешения за отсичане, кастрене на дървета и храсти под режим на особена закрила
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 30 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 40 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Списък, потвърждаващ съгласието на всички съсобственици за исканото мероприятие и подпис. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични плана и др. за строителни площадки
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. Скица
Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 9 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. Скица
Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 25 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 37.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документи за собственост на всички имоти, за които се отнася изискването за ПУП. [3]. Удостоверение за наследници /при необходимост/ . [4]. Съдебно решение /ако ПУП се изработва по съдебно решение/ [5]. Заповед от Областна администрац
Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 10 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 5 – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. Скица – проект съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ [4]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/. [5]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 10 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 5 – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец. [2]. Документи за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. Скица – проект съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ [4]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/. [5]. Документ за самоличност.
Одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП (чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 25 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 37.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документи за собственост или учредено право на строеж /копие/ . [3]. Скица – проект съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ [4]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/. [5]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150, ал. 1 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документи за собственост или учредено право на строеж [3]. Скица с виза за проектиране, заверена от съгласувателните инстанции.
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ) за ново строителство
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на преминаване. [3]. Скица заверена от съгласувателните инстанции. [4]. Три копия от всички части на проекта. [5]. Положителни становища от специализираните контролни органи. [6]. Положително
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл. 150, ал. 3 и 4 от ЗУТ) за преустройство и основен ремонт
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на преминаване. [3]. Скица заверена от съгласувателните инстанции. [4]. Три копия от всички части на проекта. [5]. Положителни становища от специализираните контролни органи. [6]. Положително
Одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 35 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 52.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Проект на елемента. [3]. Документ за регистрация на юридическо лице.
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа (чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 30 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 45 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория – частни пътища , улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 60 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 90 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за стоежи четвърта категория –  жилищни сгради и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 170 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 255 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория – производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 150 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 225 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория –  паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 30 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 45 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория –  реконструкции, преустройства, основни рамонти и смяна предназначението на строежите от тази категория; .
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 40 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 60 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи четвърта категория –  вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им. .
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 40 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 60 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория –   жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 30 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 45 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория –   производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; .
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 100 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 150 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория –   строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 30 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 40 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) за строежи пета категория –   реконструкции, преустройства, основни рамонти и смяна предназначението на строежите от тази категория .
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 30 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 40 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Искане за регистриране на строеж от четвърта или пета категория. [3]. Документ за собственост или документ за учре
Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел и кадастралните планове (чл. 52 от ЗКИР и § 4 от Наредба № 4 за ОСИП)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. Одобрен проект.
Изготвяне на градоустройствена основа за разрешаване на временни строежи (чл. 49, чл. 50 и чл. 56 на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 15 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 22.5 лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена: 30 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Допускане за изработване на ПУП в неурегулирани територии (чл. 59 и чл. 60 на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 16 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. Скица – проект съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.
Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект (чл. 141, ал. 1, чл. 143 и чл. 144 ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/ . [3]. Удостоверение за наследници /при необходимост/. [4]. Одобрен проект по всички необходими проектни части, в т. н. и на отклоненията от общите мрежи и съоръжения на
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ (чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) до 100 кв. м.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 30 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 45 лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена: 60 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ (чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) от 100 до 1000 кв. м.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 60 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 90 лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена: 120 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ЕСУТ (чл. 142, ал. 6 от ЗУТ) над 1000 кв. м.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 400 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 600 лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена: 800 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) за ново строителство
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец .2, Документ за собственост. [3]. Удостоверение за наследници. [4]. Одобрен проект по всички часдти в 3 екз.. [5]. Договор за ТКС. [6]. Положителни становища за съгласуване на проекта съгласно чл. 144 от ЗУТ вт.ч. И за ОВОС. [7]. Разрешения
Одобряване на технически и работни проекти (чл. 145, ал. 1 от ЗУТ) за преустройство, осн. ремонт и др.
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец .2, Документ за собственост. [3]. Удостоверение за наследници. [4]. Одобрен проект по всички часдти в 3 екз.. [5]. Договор за ТКС. [6]. Положителни становища за съгласуване на проекта съгласно чл. 144 от ЗУТ вт.ч. И за ОВОС. [7]. Разрешения
Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Приемане и съхраняване на екзекутивна документация (чл. 175 от ЗУТ) за ново строителство
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собсрвеност. [3]. . Удостоверение за
Приемане и съхраняване на екзекутивна документация (чл. 175 от ЗУТ) за преустройство и осн. ремонт
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ. [3]. . Заверен протокол за строителна линия и ниво. [4]. . Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. . Разрешение за строеж .
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (чл. 12 от Норми за данъчна оценка на недвижими имоти – приложение № 2 към ЗМДТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/. [3]. . Разрешение за строеж.
Учредяване право на преминаване през терени, публична общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 30 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 45 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 60 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или учредено право на строеж /копие/ . [3]. . Разрешение за строеж № ..
Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок (чл. 192 ал.1 и 2 и 193, ал. 3 на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост или отстъпено право на строеж /копие/. [3]. .Нот. заверено съгласие от собственика на имота, през който ще преминава [4]. Скица на имотите. [5]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/ .
Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот (чл. 200 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда (чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Изготвяне на оценки за обезщетяване (чл.210 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 10 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 5 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 2 дни – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§ 16 от ДР на ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост (отстъпено право на строеж).3 Скица с постройките. [4]. Данъчна оценка на сградите. [5]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/
Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост – Нотариален акт / Типов договор за отстъпено право на строеж, [3]. Удостоверение за признато право на строеж/ . [4]. Копие от Скица за имота, издадена от Службата по кадастър.
Урегулиране на поземлени имоти – създаване на първа регулация (чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ)
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 30 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Документ за собственост (отстъпено право на строеж). [3]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/ [4]. Документ