Административни услуги

Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски наместничества за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски намесничества за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски наместничества за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметски наместничества за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи
Годишна такса за издаване на разрешение за складиране,съхраняване,лагеруване и търговия на дребно на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по обрацец [2]. Документ за самоличност/нот.заверено пълномощно ако услугата се заявява от упълномощено лице [3]. Решение на фирмата за съдебна регистрация; [4]. Картата за идентификация по регистър – Булстат [5]. Документ удостоверяващ липсата на данъчни задължения; [6]. Санитарно разрешение от РИОКОЗ; [7]. Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация; [8]. Квитанция за платена такса,съгласно ЗМДТ;
Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за гр.Стралджа за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за гр.Стралджа за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметства за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметства за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметски намесничества за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Годишна такса за издаване на разрешение за търговия с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки по ЗМДТ за кметски намесничества за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Дневна-за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др.подобни за упражняване на правото
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Такса за ползване на средство за подслон или място за настаняване
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление-писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност. [3]. Месечна справка за нощувките
Регистрация на куче /за едно куче/
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление-писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Паспорт на кучето
Издаване на удостоверения за регистрирани кучета
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 5 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление-писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Паспорт на кучето
Разрешения за продажба на дърва и въглища от превозно средство – еднократно за 1 календарна година
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 60 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 80 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ, удостоверяващ произхода на дървата.
Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение по реституционни закони на граждани, настанени в общински жилищни имоти
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга: 4часа – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга: 4часа – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга: 7 дни – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 1.5 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 2.25 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Декларация за семейно и имотно състояние.
Картотекиране на жилище
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 1 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 1.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Декларация за семейно и имотно състояние.
Изпращане на искане до НКЖФ за компенсации по ЗУЖВГМЖСВ
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 1 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 1.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 2 лв.Изискуеми документи:
Извършва се служебно.
Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български граждани с чужденец в чужбина
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 1/2 раб.ден – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 16 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове -молба-заявление и декларация по чл. 2, ал.1 ЗУМЖСВГ
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Молба-заявление [2]. декларация по чл.2, ал.1 ЗУЖВГМЖСВ
Заверка на молба-декларация за нотариален акт по обстоятелствена проверка
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга: 4часа – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Молба- декларация по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно(ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверения по чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със съсобствен имот
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга: 4часа – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Декларация от останалите съсобственици- нот.заверена
Предоставяне на помещения – частна общинска собственост без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласн чл.20 от НРПУРОИ
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ, удостоверяващ финансовото състояние на орга
Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства.
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
Регистрация на собствениците на пчелни семейства на подвижно пчеларство
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
Издаване на служебна бележка за собственост на пчелни семейства
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за регистрация на пчелините.
Издаване на разрешение за преместване на временен пчелин
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за регистрация на пчелините.
Издаване на регистрационен картон на собственици на ППС с животинска тяга
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
Удостоверения за даване на квота за отглеждане на тютюн
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 7 дни – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Справка за видовете тютюни по площи.
Заверяване на декларации за засети площи от земеделски производители
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Справка за засетите площи.
Бракуване на трайни насаждения /сформиране на междуведомствена комисия, осигуряване на транспорт за оглед и канцеларски/
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 90 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 45 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 30 дни – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за собственост.
Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селскостопанско имущество, съгласно ЗОСИ
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 2 дни – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за собственост, договор за наем или аренда
Заверка на анкетни карти на земеделски производители
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Попълнена анкетна карта за зем. производител.
Издаване на документи от имотните регистри за земеделска собственост
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Удостоверение за наследници.
Издаване на заповед за категоризация на заведения за обществено хранене
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
Извършва се служебно след осъществяване на процедурата по услуга № ИДОС 87
Издаване на заповед за категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
Извършва се служебно след осъществяване на процедурата по услуга № ИДОС 87
Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 2 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1].Заявление- писмено в свободен текст. [2]. Документ за самоличност. [3]. Нот.заверено пълномощно(ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Заверка на хотелски регистър
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Регистър по образец, отразяващ нощувките.(предоставен)
Издаване на разрешение за амбулантна търговия
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 30 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 40 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Удостоверение за регистрация за извършва
Издаване на разрешение за движение на транспортни средства в забранени зони
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 10 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Утвърдено маршрутно разписание.
Съгласуване и възлагане на маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 10 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Утвърдено маршрутно разписание.
Издаване на разрешение за поставяне на РИН (рекламно-информационни носители) и РИЕ (рекламно-информационни елементи) на общински терени
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
След разрешение от гл. архитект се осъществява процедура за отдаване под наем.
Издаване на удостоверение за регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на спиртни напитки
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
Издаване на удостоверение за регистрация и разкриване на търговски обекти
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
Издаване на удостоверение за регистрация на работно време на търговски обекти
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на временно разрешение за удължено работно време на заведения за хранене, развлечение, настаняване и търговия
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Регистрация на частна ветеринарномедицинска практика
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – по образец [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за завършено висше ветеринарно-медицинско образование.
Разкриване на пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция -без грозде
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 3 часа – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Разкриване на пунктове за изкупуване на грозде
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 50 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 75 лв.
Експресна услуга: 3 часа – Цена: 100 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за регистрация на фирмата.
Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 90 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 45 дни – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 15 дни – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Договор за наем.
Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 3 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице
Маркиране на отсечени дървета
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 0.75 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Pазрешение за сеч.
Издаване на удостоверение за маркиране на дървесина, добита по чл.131 б от ПП на Закона за горите
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Pазрешение за сеч.
Издаване на удостоверение за превоз на дървесина, добита по реда на ЗОСИ
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Pазрешение за сеч.
Огранизирано опазване на селскостопански имоти
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за собственост.
Такса на корен за дърва за горене и вършина – дърва иглолистни – за пространствен куб.м.
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Съгласно тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дърветат за горене и вършината, добити от държавен горски фонд.
Такса на корен за дърва за горене и вършина – дърва широколистни твърди – за пространствен куб.м
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Съгласно тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дърветат за горене и вършината, добити от държавен горски фонд.
Такса на корен за дърва за горене и вършина – дърва широколистни меки – за пространствен куб.м.
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Съгласно тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дърветат за горене и вършината, добити от държавен горски фонд.
Такса на корен за дърва за горене и вършина – вършина – за пространствен куб.м.
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Съгласно тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дърветат за горене и вършината, добити от държавен горски фонд.
Категоризация на заведения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 60 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1].Заявление по образец, документ за регистрация на фирмата. [2]. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето. [3].
Ползване зали общинска собственост за зали в гр.Стралджа./за отоплителния сезон таксата се заплаща в двоен размер/
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Ползване зали общинска собственост в селата/за отоплителния сезон таксата се заплаща в двоен размер/
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Ползване на стадиони
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Удостоверение за природни бедствия
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документ за собственост на имота.
Издаване на удостоверения за регистрация на настоятелствата
Код на документа: ОЗКСДЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 5 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Учредителен акт [5]. Съд. решение / у-ние за актуално състо
Регистрация на местните поделения на изповеданията в Република България в общинския регистър на вероизповеданията
Код на документа: ОЗКСДЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 10 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 15 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 20 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление [2]. Квитанция за платена такса. [3]. Документ за самоличност. /пълномощно, ако се подава заявление от упълномощено лице [4]. Писмо за легитимност на вероизповедението [5]. Писмо от ЦР на вероизповеденаието за легитимностт на избраното месно ръководство
Такса за ползване на фитнес зала с ДДС- дневна такса за възрастни– за един час
Код на документа: ОКЗСДЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Заплаща се на място във фитнес-залата.
Такса за ползване на фитнес зала с ДДС – месечна такса за възрастни – за по един час на ден
Код на документа: ОКЗСДЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Заплаща се на място във фитнес-залата.
Такса за ползване на фитнес зала с ДДС – дневна такса за ученици – за един час
Код на документа: ОКЗСДЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Заплаща се на място във фитнес-залата.
Такса за ползване на фитнес зала с ДДС – месечна такса за ученици – за по един час на ден
Код на документа: ОКЗСДЦени и срокове:
Обикновена услуга:  – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Заплаща се на място във фитнес-залата.