Административни услуги


Съобщение относноРегламент (ЕС) 2016/1191 на европейския парламент и на съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.


Издаване на удостоверение за наследници от ЛБД „Население“
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Данни за наследници, чийто ПА е извън общината
Издаване на удостоверение за идентичност на имена
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 3 часа – Цена: 6 лвИзискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документи, доказващи наличието на две имена
Издаване на удостоверение,че не е съставен акт за раждане или смърт
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Дубликати на удостоверение за раждане:
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена:  лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Дубликати на удостоверение за гражданки брак
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 2 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 5 часа – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Удостоверение за семейно положение
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 2 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 3 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Удостоверение за родствени връзки
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Регистриране на ПА или издаване на удостоверение за постоянен адрес
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 2.5 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 3.75 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 5 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение за наследници от от ЛРК и архивни регистри
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 4 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 8 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Данни за наследници, чийто ПА е извън общината
Удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 2 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 3 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Удостоверение за настоящ адрес
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 2 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 3 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Удостоверение за промяна на настоящ адрес
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 2 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 3 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена:  лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност
За заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българска народност
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена:  лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност
Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 5 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 7.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 10 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност
Издаване на преписи и/или заверени препис-извлечения от документи
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга: 4 часа – Цена:  лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) – гаранция за възстановяване за тротоарни настилка
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 37.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец ОД 07.32-01. [2]. Документ за внесена такса за възстановяване на настилката. [3]. Разрешение за включване от експлоатационните дружества. [4]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/. [5]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) – гаранция за възстановяване за асфалтови настилки
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 37.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец ОД 07.32-0[1]. [2]. Документ за внесена такса за възстановяване на настилката. [3]. Разрешение за включване от експлоатационните дружества. [4]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/. [5]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) – гаранция за възстановяване за зелени площи
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 37.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец ОД 07.32-01. [2]. Документ за внесена такса за възстановяване на настилката. [3]. Разрешение за включване от експлоатационните дружества. [4]. Регистрационен номер по БУЛСТАТ /само за юридически лица/. [5]. Документ за самоличност.
Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж за благоустрояване на терени около стационарни търговски обекти
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 35 лв.
Бърза услуга: 15 дни – Цена: 52.5 лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление по образец . [2]. Заявление свободен текст. [3]. Разрешение за монтиране на стационарен обект. [4]. Документ за самоличност.
Издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси върху общински терени
Код на документа: ТСУЕЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление свободен текст. [2]. Документ за платена такса. [3]. Документ за самоличност.
Такса за ползване на гробно място до 15 години
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Такса за ползване на гробно място за вечни времена
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена: 60 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Такса за ползване на семейни гробници до 15 години
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Такса за ползване на семейни гробници за вечни времена
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на други удостоверения от общ характер по искане на граждани
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1/2 раб.ден – Цена:  лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документи, доказващи фактите от удостоверението.
Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български граждани с чужденец в чужбина
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 1/2 раб.ден – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 16 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 1/2 раб.ден – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 2 часа – Цена: 16 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Сключване на граждански бракс с ритуал в залата на Общината
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документи за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Медицински свидетелства [5]. Бракоразводно решение или препис от смъртен акт /ако бракът не е първи/ [6]. Данни за свидетелите.
Сключване на граждански брак с ритуал извън залата на Общината
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 90 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документи за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Медицински свидетелства [5]. Бракоразводно решение или препис от смъртен акт /ако бракът не е първи/ [6]. Данни за свидетелите.
Сключване на граждански брак без ритуал
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документи за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Медицински свидетелства [5]. Бракоразводно решение или препис от смъртен акт /ако бракът не е първи/ [6]. Данни за свидетелите.
Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 6 часа – Цена: 12 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Удостоверние за разрешено постоянно пребиваване в община Стралджа от РДВР. [5]. Заявление за пост.адрес. [6] .Адресна карта. [7].Преведено и
Издаване на удостоверение за административен адрес
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 6 часа – Цена: 12 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение за родителски права
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 6 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Съдебни решения, касаещи родителските права.
Издаване на удостоверение за многодетна майка
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 6 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Удостоверения за раждане на децата – за справка.
Издаване на удостоверение за брой живородени от майката деца.
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 6 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 2 дни – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение за семейно положение, необходимо за сключване на граждански брак с български гражданин в чужбина
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 8 лв.
Бърза услуга: 2 дни – Цена: 12 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 16 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние, във връзка с чл.118-119 от Кодекса за международно частно право
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 3 дни – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 1 ден – Цена: 12 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Оригинали с легализиран превод на чуждестранния акт. [5]. Декларация по образец.
Именоване на дете
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 2 дни – Цена: 20 лв.
Бърза услуга:  – Цена: 30 лв.
Експресна услуга:  – Цена: 40 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на удостоверение, че лицето не е встъпило в брак с друго лице
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 6 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Разрешение за ФЛ за достъп до лични данни или лични данни на трети лица.
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 7 дни – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 2 дни – Цена: 12 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Изготвяне на части документи, подлежащи на нот. Заверка с ДДС
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Бърза услуга: 4 часа  – Цена: 4.5 лв.
Експресна услуга: 1 час – Цена: 6 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Регистрация на политически партии и НПО
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 6 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 9 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 12 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Протокол от учредяването или регистриращ промяната.
Издаване на УП2
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Копие от трудова книжка
Издаване на УП- 3 за пенсиониране
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Копие от трудова книжка
Издаване на УП- 3 за пенсиониране
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Копие от трудова книжка
Нотариални заверки на документи (в общини, където няма действащ нотариус)
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – устно [2]. Документ за самоличност
Нотариални заверки на копия от документи
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – устно [2]. Документ за самоличност [3]. Оригинал на заверяването копие.
 Съставяне на актове по гражданско състояние – раждане и издаване на оригинално удостоверение
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност на родителите или съдебно решение [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Съставяне на актове по гражданско състояние – брак и издаване на оригинално удостоверение
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документи за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Медицински свидетелства [5]. Бракоразводно решение или препис от смъртен акт /ако бракът не е първи/6. Данни за свидетелите.
Съставяне на актове по гражданско състояние – смърт и издаване на първо препис-извлечение
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 2 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – устно [2]. Документ за самоличност на починалия [3]. Съобщение за смърт от мед. лице или съдебно решение.
Отбелязвания,допълвания,поправки и корекция на име на български гражданин в актовете по гражданско състояние
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Документи доказващи основанието за промяната.
Учредяване на настойничество и назначаване на попечител
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 10 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Съдебно решение
Поддържане регистъра на населението в т. ч. анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за постоянно пребиваване и присвояване на ЕГН
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 14 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Извършва се служебно* Ако съставянето на ЛРК се извършва по искане на гражданин се представят документи за гражданска състояние.
Издаване на удостоверение за наследствена пенсия.
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – устно [2]. Документ за самоличност на починалия [3]. Копие от смъртен акт ако лицето е починало извън община Стралджа
Припознаване на родено извънбрачно дете.
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Декларация от родителите [2]. Документ за самоличност на родителите.
Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Документи доказващи наличието на старо име. [5]. Декларация по образец.
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице) [4]. Оригинали с легализиран превод на чуждестранния акт. [5]. Декларация по образец.
Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл.7 от ЗГР
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 5 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Извършва се служебно
Издаване на УП-1
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Решения за провеждане на митинги , събрания и манифестации на открито
Код на документа: АПОЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление за уведомяване. [2]. Документ за самоличност на предтавителя на организацията.
Заверка на копия от документи, създавани или съхранявани в администрацията
Код на документа: ВЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена:  лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на служебна бележка
Код на документа: ВЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 1.5 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 2.25 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 3 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено или устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – за продажба на хранителни и промишлени стоки
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – За продажба на селскостопанска продукция
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – устно [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – За стрелбища и лунапаркове
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: веднага – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – Разрешение за складиране на строителни материали,техника,МПС и други
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – Разрешение за продажба на хранителни и промишлени стоки
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – Разрешение за продажба на селскостопанска продукция
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – Разрешение за ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за обществено хранене
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено в свободен текст [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на разрешение за ползване на пазари,тържища,тротоари,площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение – Разрешение за складиране на строителни материали,техника,МПС и други
Код на документа: ТСУЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Протокол за проведен търг [2]. Удостоверение за актуално състояние на фирмата от съда.*Документа се получава срещу представяне надокумент за сомоличност или
Отдаване под наем на обекти и имущество – общинска собственост
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Протокол за проведен търг [2]. Актуално състояние на фирмата от съда*Документа се получава срещу представяне надокумент за сомоличност или пълномощно.
Отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Удължаване срока на договори, съгласно §78 от ПЗР към ЗИД на ЗОС
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 7 дни – Цена: 3 лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 3 дни – Цена: 2 лв.
Бърза услуга: 1 ден – Цена: 3 лв.
Експресна услуга: 4 часа – Цена: 4 лв.Изискуеми документи:
[1]. Заявление – писмено [2]. Документ за самоличност [3]. Нот.заверено пълномощно (ако заявлението се прави от упълномощено лице)
Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
[1].Заявление по образец [2]. Документ за самоличност. [3]. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ,който съгласно законодателството на държавата – Членка на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Евр [4]. Копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ; [5]. Удостоверение за липса на задължения по чл.87,ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или еквивалентен документ,издаден от компетентните органи в държава- членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейскот [6]. Свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н – 18 от 2006 г.за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн.ДВ,бр.106 от 2006 г.;доп.,бр.7 и 79 от 2007 г./ [7]. Справка за местонахождението и описание на обекта; [8]. Копия от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект,издадени от съответните компетентни органи; [9]. Документ за платена такса.
Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за гр.Стралджа за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за магазини
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи:
Първоначална такса за издаване разрешения за търговия по чл.30 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за кметства за заведения за хранене и развлечения
Код на документа: ИДОСЦени и срокове:
Обикновена услуга: 30 дни – Цена:  лв.
Бърза услуга:  – Цена:  лв.
Експресна услуга:  – Цена:  лв.Изискуеми документи: