Административни съобщения

Дата: [ 20.02.2024 ] 

Съобщение за публично обявяване чл.62, ал.1 от Закона за водите

Приложения:
Съобщение за публично обявяване.pdf

Дата: [ 14.02.2024 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с
чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез
настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да
направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за
изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост
и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и
за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация.

МОТИВИ към проекта за изменение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.

1.Причини, които налагат изменението на Наредбата:

Законът за общинската собственост дава право на всеки Общински съвет да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината.

            Целта на изменението на наредбата е да се актуализира съобразно изменения в Закона за общинската собственост и да се преодолеят пропуски в текстове на  наредбата.

Съобразно инфлационните процеси през последните години се предлага нова Тарифа за отдаване под наем на общински недвижими имоти –Приложение 1 към Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост относно размера на базисната цена за отдаване под наем и регулиране на видовете дейности за отдаване под наем.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

            Осигуряване на повече средства от отдаването на общинските язовири, във връзка възникването на по-големи разходи по управлението и стопанисването им.

            Промяната има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от общински съвет в съответствие с действащото законодателство в република България в областта на управлението и разпореждането с общинско имущество.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменената  наредба:

Прилагането на новите изменения и допълнения на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от приемането на предложените текстове са постигане на изчерпателност в текста и пълно съответствие с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на обслужването на гражданите и бизнеса и ефективно управление на общинската собственост.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото  изменение на „Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост“ е съобразено с действащия към момента Закон за общинската собственост и е в съответствие с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Атанас Киров /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПроектИзменение_Наребда2.docx

Дата: [ 12.01.2024 ] 

П О К А Н А

ОБЩИНА ТУНДЖА И ОБЩИНА СТРАЛДЖА КАНЯТ

представители на стопанския сектор – рибарски, аквакултурни, туристически и други изразяващи местната идентичност на територията общности и нестопанския сектор за участие в среща за формиране на местно партньорство за подготовка и реализация на проект по процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Целта на проекта е създаване на Места инициативна рибарска група (МИРГ), с включване на всички населени места на територията на община Тунджа и община Стралджа.
Срещата ще се състои на 18.01.2024 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в заседателната зала на община Тунджа.

Очакваме ви! Бъдете активни!

Дата: [ 12.01.2024 ] 

Заповеди за сключено доброволно споразумение за разпределение на масивите за землищата на с. Атолово, с. Богорово, с. Воденичане, с. Леярово, с. Маленово, с. Недялско, с. Палаузово, с. Саранско, с. Чарда .

Приложения:
атолово.pdf
богорово.pdf
воденичане.pdf
леярово.pdf
маленово.pdf
недялско.pdf
палаузово.pdf
саранско.pdf
чарда.pdf