Административни съобщения

Дата: [20.07.2021 ] ОБЯВЛЕНИЕ

Приложения:
Обявление.pdf

Дата: [19.07.2021 ] 

Проект на Програма за управление на отпадъците на община Стралджа 2021-2027г.

Приложения:
ОБЯВА ОТПАДЪЦИ.pdf
Програма за управление на отпадъците.pdf

Дата: [19.07.2021 ] 

Проект на Програма за опазване на околната среда на община Стралджа 2021-2027г.

Приложения:
ОБЯВА ОКОЛНА СРЕДА.pdf
Програма за опазване на оолната среда.pdf

Дата: [19.07.2021 ] 

Проект на Програма за енергийна ефективност 2021-203г.

Приложения:
ОБЯВА ЕЕ.pdf
Програма за енергийна ефективност.pdf

Дата: [15.07.2021 ] 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд за стопанската 2021/2021г. на територията на област Ямбол.

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: [ 8.07.2021 ] Обяви военни

Приложения:
Обява войници в СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ.pdf

Дата: [ 25.06.2021г. ] 

         УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА

НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ДА СЕ ВЪВЕДЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, СЧИТАНО ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Стралджа открива производство по издаване на общ административен акт. Община Стралджа предлага Общински съвет – град Стралджа да вземе решение, с което да се въведе задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Стралджа, считано от учебната 2021/2022г.

В Държавен вестник бр.№82 от 18.09.2020г. е публикуван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), който предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024г., като в този срок, общините следва да създадат необходимите условия за обучението им в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му (§16) .

Съгласно §17 от ПЗР на ЗИДЗПУО, по решение на общините, задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на тяхна територия и преди този срок. Съгласно § 17, за да се пристъпи към подобна стъпка е необходимо:

–   да се осигурят необходимите условия, съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие с възможност за максималното включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст;

–   да се приеме решение на Общинския съвет (ОбС) за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца.

–   да се изпрати решението на МОН с оглед осигуряване на необходимото финансиране.

Съгласно определените от МОН процедури, допълнителното финансиране на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца, ще бъде осигурено, както следва:

–  за решения на ОбС, влезли в сила до края на 2020г. – от първо число на месеца, следващ месеца на влизане на решението;

–  за решения на ОбС, влезли в сила след 31.12.2020г. – от началото на следващата учебна година (2021/2022).

Предвид изискванията на нормативната база и указанията на МОН, в Общинска администрация – Стралджа е извършен анализ на условията във всички детски градини на територията на общината, в които може да се осъществява задължителна предучилищна подготовка, резултатите от които показват, че те отговарят на правилата, условията и изискванията към физическата среда в образователните институции, осъществяващи предучилищно образование, регламентирани в раздел II на Наредба № 24 от 10.09.2020г.за физическата среда и библиотечното осигуряване на детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие (Наредба № 24).

Във връзка с гореизложеното, община Стралджа възнамерява да предложи на Общински съвет следното:

1.Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Стралджа , считано от учебната 2021/2022г.

 2.Предучилищното образование на територията на община Стралджа да се осъществява в общинските детски градини, посочени в точка 1 при стриктно спазване изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

На основание §17 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 от АПК, община Стралджа уведомява всички заинтересовани лица, че до 25.07.2021г. могат да представят своите писмени предложения и възражения.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на община Стралджа.

Настоящото уведомление е публикувано на 25.06.2021г. /петък/.

АТАНАС КИРОВ /П/*

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Дата: [ 3.06.2021 ] Обяви военни

Приложения:
ОБЯВА ВОЙНИЦИ.pdf
ОБЯВА ЗА КАНДИДАТИ ЗА МАТРОСИ.pdf

Дата: [ 2.06.2021 ] 

Покана отчет 2020

Приложения:
покана отчет 2020.pdf

Дата: [ 21.05.2021 ] Съобщение:

Списък на одобрените потребители по проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0162 с наименование „Патронажна грижа + Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Приложения:
Списък одобрените потребители.pdf

Дата: [ 21.05.2021 ] Съобщение:

Списък на одобрените кандидати – персонал по проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0162 с наименование „Патронажна грижа + Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Приложения:
Списък на одобрените кандидати – персонал .pdf

Дата: [ 21.05.2021 ] Съобщение:

Списък на допуснати кандидати до интервю – персонал по проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0162 с наименование „Патронажна грижа + Община Стралджа“ по Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Приложения:
Списък на допуснати кандидати до интервю – персонал.pdf

Дата: [ 21.05.2021 ] 

Протокол за разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в община Стралджа

Приложения:
Протокол.pdf

Дата: [ 19.05.2021 ] 

Обявяване на публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

Приложения:
зап.търг-земед.земи.doc

Дата: [ 18.05.2021 ]

Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Във връзка с кандидатстване по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 В рамките на дейността ще бъдат предоставяни мобилни здравно-социални услуги на 41 лица/потребители на територията на Община Стралджа – Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19,  имащи за цел да подпомогнат ежедневието им,  за да останат в семейната си среда. Дейността ще бъде oсъществявана за период от 12 месеца, като услугите, които ще получава едно лице, няма да надвишават 2 часа на ден и в зависимост от индивидуалните потребности ще включват:

1. Здравни (медицински) услуги: измерване на кръвна захар, кръвно налягане, поставяне на инжекции, смяна на превръзки и т.н.

2. Социални услуги-насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване, както и неспециализираните услуги (доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства,закупени със средства на потребителите или с други средства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите или с други средства).

3. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

Лицата, които желаят да ползват мобилната услуга, ще подават писмено Заявление по настоящия си адрес до Кмета на общината, с приложени:        

  1. документ за самоличност (за справка);

2. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива;

3. Други актуални медицински документи, с които се удостоверява актуалното здравословно състояние на лицето;

4. Документ, удостоверяващ представителството /при наличие на такъв/;

5. Декларация за личен доход; 

6. Служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес).

  Услугите ще бъдат предоставяни на база оценка на индивидуалните потребности на всяко лице, като за целта ще бъдат изготвени Индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа.

Място и срок за подаване на документи:

 Документите за ползване на услугата „Патронажна грижа“ в Община Стралджа могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в  Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа, ул.„Хемус” № 12 в срок до 17:00 часа на 20.05.2021г. включително.

Екипът за управление на услугата и служители от общинска администрация ще извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат – потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата патронажна грижа.

Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа или на интернет страницата на Община Стралджа – www.straldzha.bg

Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на видно място в сградата на Община Стралджа, ул. „Хемус” № 12, както и на интернет страницата на община Стралджа www.straldzha.bg

За допълнителна информация  – Телефон за контакт: 04761/69-11

Приложения:
Декларация ЛД.docx
Заявление участници.docx
Процедура подбор потребители.pdf

Дата: [ 18.05.2021 ] 

 

О Б Я В А

ОБЩИНА СТРАЛДЖА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Община Стралджа кандидатства по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Стартира прием на документи по следните длъжности:

1.РАБОТНИЦИ В ОБЛАСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 2 бр.

1.1.Основни функции:

-Събира и предоставя здравна информация на потребителите;

-Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;

-Диагностични изследвания на потребителите на социалната услуга, назначени от лекар, които не се финансират от НЗОК;

-Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;

-Извършва манипулации, лечебни процедури, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар и кръвно налягане и др.;

-Текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания в дома на потребителя;

-Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата;

-Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

1.2.Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

-Да не са осъждани;

-Образователна степен — висше, професионален бакалавър, полувисше;-Специалност – „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;

-Професионален опит -1 година в сферата на здравеопазването;

-Умения и нагласа за работа с Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, 

-Допълнителни квалификации са предимство.

■ специфични изисквания:

-Компютьрна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-Умения за работа в екип.

2. КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР НА УСЛУГИТЕ на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден – 1 бр.

2.1.Основни функции:

-Координация на предоставяните здравно-социални услуги;

-Координация между екипите по управление на проекта и изпълнение на мобилната услуга;

-Обобщаване на графиците на специалистите и подготовка на общ график на дейностите и ангажираността на отделните специалисти;

-Подготовка на обобщени отчети и представянето им на ръководителя на проекта;

-Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

2.2.Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

-Да не са осъждани;

-Образователна степен – минимум среднообразование;

-Професионален опит -не се изисква, опитът се счита за предимство;

-Умения и нагласа за работа с Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, 

Допълнителни квалификации са предимство.

■ специфични изисквания:

-Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-Умения за работа в екип.

3.РАБОТНИК В ОБЛАСТТА НА „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден – 3 бр.

3.1.Основни функции:

-Посещения в дома на потребителя в съответствие с направената оценка на потребностите;

-Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;

-Съдействие при приготвяне на храна;

-Оказване на помощ при хранене;

-Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя)и др.;

-Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

3.2.Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■минимални изисквания за заемане на длъжността :

-Да не са осъждани;

-Образователна степен —основно/средно;

-Професионален опит -не се изисква, опитът се счита за предимство;

-Умения и нагласа за работа с Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, 

-Допълнителни квалификации са предимство.

■специфични изисквания:

-Комуникативност и умения за работа в екип.

4.ШОФЬОР – 1 бр. на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден.

4.1.Основни функции:

– Работи по изготвен график от диспечера на услугата и утвърден от ръководителя на проекта.

4.2.Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

-Да не са осъждани;

-Образователна степен — средно, минимум категория В за управление на МПС;

– Професионален опит – доказан професионален опит минимум 1 година;

-Умения и нагласа за работа с Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19, 

-Допълнителни квалификации са предимство.

■ специфични изисквания:

-Комуникативност и умения за работа в екип.

II.РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-писмено заявление за участие – по образец;

-лична карта (за справка);

-служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

-служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи – редовно обучение);

-копие от трудовата книжка;

-автобиография;

-документ за завършено образование;

-копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;

-декларация за обработка на лични данни -по образец;

-копие от свидетелство за управление на МПС минимум кат.В /приложимо за кандидатстване по позиция за шофьор/

други документи.

2.Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа или на интернет страницата на Община Стралджа – www.straldzha.bg

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Стралджа, ул.„Хемус” № 12, Информационния център на Общинска администрация гр.Стралджа, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Срок за подаване на документи до 20.05.2021 г.

3.Подборът протича в два етапа:

-проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;

-интервю.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Стралджа www.straldzha.bg, както и на информационното табло на Община Стралджа, след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността. След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати, който се публикува на сайта на община Стралджа.

При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

За допълнителна информация  – Телефон за контакт: 04761/69-11

Приложения:
Декларация ЛД.docx
Заявление координатор, мед. работник, соц. работник.docx
Заявление шофьор.docx
Процедура подбор персонал.pdf

Дата: [ 13.05.2021 ] Обява военни

Служба в доброволен резерв.

Приложения:
Обява- служба доброволен резерв.pdf
Обява.pdf

Дата: [ 7.05.2021 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация.

МОТИВИ : Във връзка  с Решение № 481 на Сметната палата от 18.12.2020г. в община Стралджа е изпратен  Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад №0500303116 за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на община Стралджа, за периода 01.01.2014г. до 31.12.2015г. В резултат на извършената проверка и при осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината е установено:  Препоръка 3. „Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, буква б): ред за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи.“

1.Причини, които налагат изменение  и допълнението на Наредбата:

І. Изпълнение на препоръки, дадени на кмета на общината по одитен доклад № 0500303116, приет с Решение № 481от 18.12.2020г. на Сметна палата (Протокол № 48) касаещ периода 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., а именно: Да се внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, като  се определи ред за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи.“

2.Целите, които се поставят:

Регламентиране на изисквания вменени в Закона за общинската собственост – чл.50, за които следва да бъде установен ред в общинската Наредба№2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост. Разширяване обхвата на имотите-общинска собственост, осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването им под наем или продажбата им. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменената  наредба:

Прилагането на новите изменения и допълнения на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Яснота и приложимост в регулираните с Наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото  изменение и допълнение на „Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост“ е съобразено с действащия към момента Закон за общинската собственост и е в съответствие с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
проект-промяна наредба.pdf

Дата: [ 7.05.2021 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail: obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

МОТИВИ към проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

Във връзка  с Решение № 481 на Сметната палата от 18.12.2020г. в община Стралджа е изпратен Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад №0500303116 за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на община Стралджа, за периода 01.01.2014г. до 31.12.2015г.

В резултат на извършената проверка и при осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината е установено:  Препоръка 5. „Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и да се регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на предоставените пасища и мери-общинска собственост.“

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

В резултат на осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината да бъде изпълнена препоръката: „Да се внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги и да се регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на предоставените пасища и мери-общинска собственост.“

3. Финансови и други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,ПП на ЗСПЗЗ и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление. 

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
Проект изменение Наредба.pdf

Дата: [ 27.04.2021 ] 

ПРОТОКОЛ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ

МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В ОБЩ.СТРАЛДЖА

Приложения:
ПРОТОКОЛ РАЗПРЕДЕЛ.чл.37и,ал.6-по землища – Copy.doc

Дата: [ 21.04.2021 ] 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на община Стралджа 2014-2020г.

Приложения:
ГДНИОПРОС.pdf
решение.pdf

Дата: [ 6.04.2021 ] Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Зелена Странджа ЕООД

Приложения:
Уведомление за инвестиционно предложение от Зелена Странджа ЕООД.pdf

Дата: [ 16.03.2021 ] 

Освобождаване от заплащането на такса „тротоарно право“ на лицата стопанисващи заведения за хранене и развлечения по смисъл на чл. 124 от закона за туризма

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 4.03.2021 ] 

Заповеди – одобрени постигнати доброволни споразумения за землища на гр. Стралджа, с. Тамарино, с. Недялско, с. Люлин, с. Александрово, с. Джинот, с. Леярово, с. Каменец община Стралджа за стопанската 2020/2021г.

Приложения:
заповеди-04-03.pdf

Дата: [ 22.02.2021 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.“

МОТИВИ към Проекта за изменение и допълнение на „Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост“:

І.Във връзка  с Решение № 481 на Сметната палата от 18.12.2020г. в община Стралджа е изпратен окончателен доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад №0500303116 за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на община Стралджа, за периода 01.01.2014г. до 31.12.2015г.

В резултат на извършената проверка и при осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината е установено:  Препоръка 3. „Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, буква б): ред за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи.“

ІІ. Изменение на т.3 от Приложение №1 – Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменение  и допълнението на Наредбата:

І. В резултат на осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината да бъде изпълнена препоръката. „Да се внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, като  се определи ред за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи.“

ІІ. В проекта за изменение на Приложение №1 – т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – ниви в лв./дка за година,  се предлага промяна (увеличение) на Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя  съгласно Закона за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти.

Осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на общинска  земеделска земя. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменената  наредба:

Прилагането на новите изменения и допълнения на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Яснота и приложимост в регулираните с Наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото  изменение и допълнение на „Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост“ е съобразено с действащия към момента Закон за общинската собственост и е в съответствие с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение№1ПроектДопълнениеНаредба2.doc

Дата: [ 12.02.2021 ] 

 ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи от кандидати за персонал на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

            Със  Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане община Стралджа разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 40 потребители.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Във връзка с горе посоченото от 15.02.2021 г. Община Стралджа  стартира прием на заявления от кандидати за персонал за длъжността „Социален асистент“.

1.  Потребители на социалната услуга ще бъдат:

•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

2. „Асистентската подкрепа“ включва подкрепа на потребителите от социалния асистент за:

• самообслужване;

• движение и придвижване;

• промяна и поддържане на позицията на тялото;

• изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

• комуникация.

3.  Място на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“:

• предоставянето на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа”  ще се предоставя  по настоящ адрес на потребителите.                 

4. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидатите за персонал:

•  Заявление – декларация (по образец):

•  Документ за самоличност (за справка);

•  Автобиография;

• Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

• Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

• Копие на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

• Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

• сградата на   Община Стралджа, с адрес: гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа;

• документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Стралджа.

4. Начин на провеждане на подбора:

• Първи етап – допустимост по документи;

• Втори етап – интервю/събеседване.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

За допълнителна информация тел. 04761/ 64-68.

Приложения:
Приложение-1- ЗАЯВЛЕНИЕ.doc
Приложение-2- ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
Процедура за подбор на персонал.pdf

Дата: [ 12.02.2021 ] 

ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

            Със  Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане община  Стралджа разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 40 потребители.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 6 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Във връзка с горе посоченото от 15.02.2021 г. Община Стралджа стартира прием на заявления от кандидат-потребители за включване в специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“.

1.  Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

2.  Място на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“:

• кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес.

3.  Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите:

•    Заявление-декларация /по образец/;

•    Документ за самоличност (за справка);

•    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – етапна епикриза, актуална епикриза и др.;

•    Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

• сградата на община Стралджа, с адрес: гр.Стралджа, ул. „Хемус” №12, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

• документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Стралджа.

 За допълнителна информация тел. тел. 04761/ 64-68.

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.doc
Приложение-1-ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛ.doc
Приложение-ДЕКЛАРАЦИЯ – ДСП.doc
Процедура за заявяване,насочване.pdf

Дата: [ 11.02.2021 ] 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Приложения:
Forma_ZEE_new_final.xls

Дата: [ 11.02.2021 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail: straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

МОТИВИ към проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

Във връзка с Решение № 481 на Сметната палата от 18.12.2020г. в община Стралджа е изпратен окончателен доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад №0500303116 за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на община Стралджа, за периода 01.01.2014г. до 31.12.2015г.

В резултат на извършената проверка и при осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината е установено: Препоръка 5. „Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и да се регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на предоставените пасища и мери-общинска собственост.“

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

В резултат на осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината да бъде изпълнена препоръката. „Да се внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги и да се регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на предоставените пасища и мери-общинска собственост.“

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,ПП на ЗСПЗЗ и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
prilojenie.pdf

Дата: [ 4.02.2021 ] 

Покана публично обсъждане бюджет 2021

Приложения:
Pokana.pdf

Дата: [ 22.01.2021 ] 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Мотиви към проекта за промяна на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

1.Причини, налагащи промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

С оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни кадри Община Стралджа може да отпуска стипендии на студенти обучаващи се в редовна форма на обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши училища на територията на Република България. С настоящата промяна ще се даде възможност да се отпускат стипендии и на студенти, обучаващи се в задочна форма по бакалавърски и магистърски програми във висши училища на територията на Република България, които ще могат да кандидатстват в срок до пет години от завършването на средното си образование. Размерът на стипендията не би следвало да надвишава сумата от 200.00 лв. месечно.

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Насърчаване на учащите се за постигане на по- високи резултати в обучението им, завръщане в родното им място – община Стралджа, на основание на договор, който ще се сключи между лицата и Кмета на Общината, с цел подпомагане развитието й чрез квалифицирани и млади специалисти, които са нужни за просперитета и по- доброто й развитие.

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

За прилагането на промяна на наредбата са необходими финансови средства, които ще бъдат осигурени изцяло от одобрения за съответната финансова година бюджет на община Стралджа.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Интерес от младите хора на Община Стралджа и начин да се завърнат в родното си място, да останат да работят и живеят на територията на общината и подпомагат нейното развитие.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗНА, ЗМСМА, ЗПФ/, свързани с тях.

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за промяна в Наредбата.

Приложения:
проект наредба- промяна.docx

Дата: [ 20.01.2021 ] СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail: straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

МОТИВИ към проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

1. Причини, налагащи промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

В Държавен вестник брой 60 от 07.07.2020 г. е обнародвано изменение на  Закона за автомобилните превози (ЗАП) в частта да се делегират от 01.01.2021 г. следните права на кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица:

– да имат достъп до публичен единен таксиметров регистър;

– да извършват регистрация и да издават удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници;

– да  вписват, отписват и правят промени в данните на издадените удостоверения.

 Компетентността и задълженията на кметовете на общините са съгласно:

–  Чл.12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, който в новата си редакция постановява, че „удостоверения за регистрация на търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници, се издават от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управление на търговеца, когато търговецът:

–  1. отговаря на изискванията за благонадеждност;

–  2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по ал. 7;

–   3. няма публични задължения.

–  Чл.12, ал. 5 от Закона за автомобилните превози гласи – „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“предоставя достъп до публичен единен таксиметров регистър на кметовете на общини или на оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения“.

До 31.12.2020 г. удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници се издаваше от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ като се заплащаше такса за услугата, съгласно действащата в момента Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. След тази дата съгласно новата редакция на чл.12. ал.2 ЗАП дейността се поема от кметовете на общини.

Съгласно чл.12, ал.14 (нова, в сила от 01.01.2021) от ЗАП се конкретизира задължението за определяне на таксата с Решение на общински съвет в сила от 01.01.2021 г.  – „С наредба на общински съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени“. Във връзка с това изменение на ЗАП, в действащата Наредба №5  на ОбС-Стралджа  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,  следва да се предвиди конкретна такса за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промените, посочени по-горе.

Предлага се размерът на таксите да е същия, като този в посочената тарифа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения  – 100,00 лв. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 10,00 лв. за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец; 100.00 лв. за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и 10.00 лв. за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към  Приложение №1 –„Услуги предоставяне от община Стралджа“  в  Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Под съществуващата точка 9 се въвеждат четири нови точки/реда, с текст както следва:

–  т. 10 – за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници -100.00 лв.

–   т. 11 – за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец– 10.00 лв.

–   т. 12. – за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100.00 лв.

–   т.13 – за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв.

Считано от 25.02.2020г. на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.) СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ, А СЕ РЕГИСТРИРАТ. Съгласно § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.), ал. 5 на чл. 121 се изменя така: „(5)Изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“

Съгласно чл.128, ал.2  от Закона за туризма- „Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър.

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към  Приложение №1 –„Услуги предоставяне от община Стралджа“  в  Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Поради това, че регистрацията на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки се извършва в системата ЕСТИ по електронен път, съгласно  Закона за туризма  отпада, необходимостта от Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки извършвана от Кмета на общината или от оправомощено лице, текста в съществуващата точка 5 се заменя  с текст както следва:

-Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости.

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

– Уеднаквяване на видовете услуги с действащата нормативна уредба;

– Синхронизиране на цените на услугите с оглед предоставената услуга.

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.4

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма, Закона за автомобилните превози и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.  

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:

 Приложение № 1 

Услуги, предоставяни от община Стралджа

Приложения:
Приложение № 1.docx