Административни съобщения

Дата: [ 27.04.2021 ] 

ПРОТОКОЛ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ

МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В ОБЩ.СТРАЛДЖА

Приложения:
ПРОТОКОЛ РАЗПРЕДЕЛ.чл.37и,ал.6-по землища – Copy.doc

Дата: [ 21.04.2021 ] 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на община Стралджа 2014-2020г.

Приложения:
ГДНИОПРОС.pdf
решение.pdf

Дата: [ 6.04.2021 ] Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Зелена Странджа ЕООД

Приложения:
Уведомление за инвестиционно предложение от Зелена Странджа ЕООД.pdf

Дата: [ 16.03.2021 ] 

Освобождаване от заплащането на такса „тротоарно право“ на лицата стопанисващи заведения за хранене и развлечения по смисъл на чл. 124 от закона за туризма

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 4.03.2021 ] 

Заповеди – одобрени постигнати доброволни споразумения за землища на гр. Стралджа, с. Тамарино, с. Недялско, с. Люлин, с. Александрово, с. Джинот, с. Леярово, с. Каменец община Стралджа за стопанската 2020/2021г.

Приложения:
заповеди-04-03.pdf

Дата: [ 22.02.2021 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:Проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост.“

МОТИВИ към Проекта за изменение и допълнение на „Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост“:

І.Във връзка  с Решение № 481 на Сметната палата от 18.12.2020г. в община Стралджа е изпратен окончателен доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад №0500303116 за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на община Стралджа, за периода 01.01.2014г. до 31.12.2015г.

В резултат на извършената проверка и при осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината е установено:  Препоръка 3. „Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, буква б): ред за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи.“

ІІ. Изменение на т.3 от Приложение №1 – Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – ниви в лв./дка, за година, към Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

1.Причини, които налагат изменение  и допълнението на Наредбата:

І. В резултат на осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината да бъде изпълнена препоръката. „Да се внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, като  се определи ред за настаняване под наем, продажба и замяна на общински ателиета и гаражи.“

ІІ. В проекта за изменение на Приложение №1 – т.3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – ниви в лв./дка за година,  се предлага промяна (увеличение) на Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя  съгласно Закона за общинската собственост.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти.

Осигуряване на по-голям дял собствени приходи към бюджета на общината от отдаването под наем на общинска  земеделска земя. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменената  наредба:

Прилагането на новите изменения и допълнения на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Яснота и приложимост в регулираните с Наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото  изменение и допълнение на „Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост“ е съобразено с действащия към момента Закон за общинската собственост и е в съответствие с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Приложения:
Приложение№1ПроектДопълнениеНаредба2.doc

Дата: [ 12.02.2021 ] 

 ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи от кандидати за персонал на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

            Със  Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане община Стралджа разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 40 потребители.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Във връзка с горе посоченото от 15.02.2021 г. Община Стралджа  стартира прием на заявления от кандидати за персонал за длъжността „Социален асистент“.

1.  Потребители на социалната услуга ще бъдат:

•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

2. „Асистентската подкрепа“ включва подкрепа на потребителите от социалния асистент за:

• самообслужване;

• движение и придвижване;

• промяна и поддържане на позицията на тялото;

• изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

• комуникация.

3.  Място на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“:

• предоставянето на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа”  ще се предоставя  по настоящ адрес на потребителите.                 

4. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидатите за персонал:

•  Заявление – декларация (по образец):

•  Документ за самоличност (за справка);

•  Автобиография;

• Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

• Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

• Копие на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

• Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

• сградата на   Община Стралджа, с адрес: гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа;

• документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Стралджа.

4. Начин на провеждане на подбора:

• Първи етап – допустимост по документи;

• Втори етап – интервю/събеседване.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

За допълнителна информация тел. 04761/ 64-68.

Приложения:
Приложение-1- ЗАЯВЛЕНИЕ.doc
Приложение-2- ДЕКЛАРАЦИЯ.doc
Процедура за подбор на персонал.pdf

Дата: [ 12.02.2021 ] 

ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

            Със  Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане община  Стралджа разкрива социална услуга, делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 40 потребители.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 6 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Във връзка с горе посоченото от 15.02.2021 г. Община Стралджа стартира прием на заявления от кандидат-потребители за включване в специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“.

1.  Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

•    лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

•    деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

2.  Място на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“:

• кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес.

3.  Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидат-потребителите:

•    Заявление-декларация /по образец/;

•    Документ за самоличност (за справка);

•    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – етапна епикриза, актуална епикриза и др.;

•    Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

• сградата на община Стралджа, с адрес: гр.Стралджа, ул. „Хемус” №12, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

• документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Стралджа.

 За допълнителна информация тел. тел. 04761/ 64-68.

Приложения:
ОБЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.doc
Приложение-1-ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛ.doc
Приложение-ДЕКЛАРАЦИЯ – ДСП.doc
Процедура за заявяване,насочване.pdf

Дата: [ 11.02.2021 ] 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Приложения:
Forma_ZEE_new_final.xls

Дата: [ 11.02.2021 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail: straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

МОТИВИ към проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

Във връзка с Решение № 481 на Сметната палата от 18.12.2020г. в община Стралджа е изпратен окончателен доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад №0500303116 за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на община Стралджа, за периода 01.01.2014г. до 31.12.2015г.

В резултат на извършената проверка и при осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината е установено: Препоръка 5. „Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и да се регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на предоставените пасища и мери-общинска собственост.“

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

В резултат на осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината да бъде изпълнена препоръката. „Да се внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги и да се регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на предоставените пасища и мери-общинска собственост.“

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,ПП на ЗСПЗЗ и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
prilojenie.pdf

Дата: [ 4.02.2021 ] 

Покана публично обсъждане бюджет 2021

Приложения:
Pokana.pdf

Дата: [ 22.01.2021 ] 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за промяна на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Мотиви към проекта за промяна на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

1.Причини, налагащи промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

С оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни кадри Община Стралджа може да отпуска стипендии на студенти обучаващи се в редовна форма на обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши училища на територията на Република България. С настоящата промяна ще се даде възможност да се отпускат стипендии и на студенти, обучаващи се в задочна форма по бакалавърски и магистърски програми във висши училища на територията на Република България, които ще могат да кандидатстват в срок до пет години от завършването на средното си образование. Размерът на стипендията не би следвало да надвишава сумата от 200.00 лв. месечно.

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Насърчаване на учащите се за постигане на по- високи резултати в обучението им, завръщане в родното им място – община Стралджа, на основание на договор, който ще се сключи между лицата и Кмета на Общината, с цел подпомагане развитието й чрез квалифицирани и млади специалисти, които са нужни за просперитета и по- доброто й развитие.

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

За прилагането на промяна на наредбата са необходими финансови средства, които ще бъдат осигурени изцяло от одобрения за съответната финансова година бюджет на община Стралджа.

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа.

Интерес от младите хора на Община Стралджа и начин да се завърнат в родното си място, да останат да работят и живеят на територията на общината и подпомагат нейното развитие.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗНА, ЗМСМА, ЗПФ/, свързани с тях.

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за промяна в Наредбата.

Приложения:
проект наредба- промяна.docx

Дата: [ 20.01.2021 ] СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail: straldjainf@yahoo.com

лично: в Център за услуги и информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

МОТИВИ към проекта за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

1. Причини, налагащи промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

В Държавен вестник брой 60 от 07.07.2020 г. е обнародвано изменение на  Закона за автомобилните превози (ЗАП) в частта да се делегират от 01.01.2021 г. следните права на кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица:

– да имат достъп до публичен единен таксиметров регистър;

– да извършват регистрация и да издават удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници;

– да  вписват, отписват и правят промени в данните на издадените удостоверения.

 Компетентността и задълженията на кметовете на общините са съгласно:

–  Чл.12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, който в новата си редакция постановява, че „удостоверения за регистрация на търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници, се издават от кметовете на общините или оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управление на търговеца, когато търговецът:

–  1. отговаря на изискванията за благонадеждност;

–  2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по ал. 7;

–   3. няма публични задължения.

–  Чл.12, ал. 5 от Закона за автомобилните превози гласи – „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“предоставя достъп до публичен единен таксиметров регистър на кметовете на общини или на оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения“.

До 31.12.2020 г. удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници се издаваше от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ като се заплащаше такса за услугата, съгласно действащата в момента Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. След тази дата съгласно новата редакция на чл.12. ал.2 ЗАП дейността се поема от кметовете на общини.

Съгласно чл.12, ал.14 (нова, в сила от 01.01.2021) от ЗАП се конкретизира задължението за определяне на таксата с Решение на общински съвет в сила от 01.01.2021 г.  – „С наредба на общински съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени“. Във връзка с това изменение на ЗАП, в действащата Наредба №5  на ОбС-Стралджа  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,  следва да се предвиди конкретна такса за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промените, посочени по-горе.

Предлага се размерът на таксите да е същия, като този в посочената тарифа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения  – 100,00 лв. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 10,00 лв. за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец; 100.00 лв. за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и 10.00 лв. за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към  Приложение №1 –„Услуги предоставяне от община Стралджа“  в  Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Под съществуващата точка 9 се въвеждат четири нови точки/реда, с текст както следва:

–  т. 10 – за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници -100.00 лв.

–   т. 11 – за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец– 10.00 лв.

–   т. 12. – за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100.00 лв.

–   т.13 – за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв.

Считано от 25.02.2020г. на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.) СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ, А СЕ РЕГИСТРИРАТ. Съгласно § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.), ал. 5 на чл. 121 се изменя така: „(5)Изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“

Съгласно чл.128, ал.2  от Закона за туризма- „Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър.

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към  Приложение №1 –„Услуги предоставяне от община Стралджа“  в  Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Поради това, че регистрацията на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки се извършва в системата ЕСТИ по електронен път, съгласно  Закона за туризма  отпада, необходимостта от Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки извършвана от Кмета на общината или от оправомощено лице, текста в съществуващата точка 5 се заменя  с текст както следва:

-Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи за гости.

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

– Уеднаквяване на видовете услуги с действащата нормативна уредба;

– Синхронизиране на цените на услугите с оглед предоставената услуга.

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

– Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.4

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги:

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, стопански субекти, граждани и други.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма, Закона за автомобилните превози и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.  

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:

 Приложение № 1 

Услуги, предоставяни от община Стралджа

Приложения:
Приложение № 1.docx