Административни съобщения

Дата: [ 17.06.2024 ] 

Уведомление за инвестиционно предложение : „Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали , ИУМПС и НУБА на територията на ПИ с иден.69660.501.4477 по КККР на гр.Стралджа, община Стралджа, обл.Ямбол

Приложения:
УИП гр.Стралджа.pdf

Дата: [ 31.05.2024 ] 

Покана за публично обсъждане на годишен отчет 2023г. на община Стралджа

Приложения:
покана отчет 2023 г..doc

Дата: [ 13.06.2024 ] 

З А Б Р А Н Я В А М:

Ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи/в дворове, паркове и градини/, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други пространства за летния период във всички населени места на територията на Община Стралджа. За други цели освен битови, да се използват собствени водоизточници.

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 31.05.2024 ] 

Заповед за събаряне на застрашени от самосрутване сгради в с.Богорово

Приложения:
Заповед.pdf

Дата: [ 20.05.2024 ] 

ПРОТОКОЛ:

ОКОНЧАТЕЛЕН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ

МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В ОБЩ.СТРАЛДЖА

по реда на чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ

Приложения:
ПРОТОК РАЗПРЕД.чл.37и,ал.6,ал.7.pdf

Дата: [ 07.05.2024 ] 

Инвестиционно предложение:

Приложения:
УИН с.Джинот.pdf

Дата: [ 23.04.2024 ] 

Протокол за разпределение на общински пасища и мери между правоимащите собственици на животновъдни обекти в община Стралджа

Приложения:
ПРОТОК РАЗПРЕД.чл.37и,ал.6.doc

Дата: [ 15.04.2024 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Рехабилитация на обекти от техническата инфраструктура – улична мрежа в община Стралджа“ за следните обекти:

„Основен ремонт на ул. „П. Берон“, град Стралджа, общ. Стралджа“ – с дължина 190,00м и широчина 6,00м
„Основен ремонт на ул. „Хаджи Димитър“, град Стралджа, общ. Стралджа“. с дължина 170,00м и широчина 8,00м
„Основен ремонт на ул. „Г.С.Раковски“, град Стралджа, общ. Стралджа“. с дължина 180,00м и широчина 5,50м
„Рехабилитация на ул. „Геме Димитров“, град Стралджа, общ. Стралджа“. с дължина 172,00м и широчина 7,00м
„Основен ремонт на ул. „Л.Каравелов“, с.Чарда, общ. Стралджа“. с дължина 160,00м и широчина 5,00м
„Основен ремонт на площад с.Лозенец, общ. Стралджа“. с площ 1270,00м2
„Основен ремонт на ул. „Ив.Вазов“ и ул.”Полковник Власко”, с.Палаузово, общ. Стралджа“ с дължина 320,00м и широчина 5,00м
„Основен ремонт на паркинг ул. „Хемус“ и ул „Вълкана Стоянова” , град Стралджа, общ. Стралджа“ с площ 755,00м2
„Основен ремонт на паркинг ул. „Хемус“ ,бл. 49, град Стралджа, общ. Стралджа“ с площ 520,00м2
„Основен ремонт на паркинг ул. „Хемус“ ,бл. 59, град Стралджа, общ. Стралджа“ с площ 704,00м2
„Основен ремонт на площад с.Каменец, общ. Стралджа“ с площ 1478,00м2
„Рехабилитация на ул. „Сергей Румянцев“, град Стралджа, общ. Стралджа“ с дължина 316,00м и широчина 6,00м
„Рехабилитация на ул. „Паисий Хилендарски“, град Стралджа, общ. Стралджа“ с дължина 390,00м и широчина 7,80м
„Рехабилитация на ул. „Черно море“, град Стралджа, общ. Стралджа“ с дължина 182,00м и широчина 7,10м
„Рехабилитация на ул. “ Стара планина „, село Зимница, община Стралджа“ с дължина 204,00м и широчина 4,50м

Местоположение:

1. ул. „Петър Берон“, гр.Стралджа 2. ул. „Хаджи Димитър“, гр.Стралджа от о.т.177, о.т.176 до о.т. 136

3. ул. „Г.С.Раковски“, гр.Стралджа от о. т. 49, о.т. 48, о.т. 46, о.т. 45 до о.т. 43;

4. ул. „Геме Димитров“, гр.Стралджа от о.т.191 до о.т.197

5. ул. „Любен Каравелов“, с.Чарда от о.т. 17, о.т. 16, о.т. 15, о.т. 14, о.т. 13 до о.т. 12

6. площад с.Лозенец УПИ I 405, 406, кв. 37А

7. ул. „Иван Вазов“ и ул. „Полковник Власко“ с.Палаузово от о.т. 78, о.т.32, о.т. 60 до на 60м след о.т. 60;

8. паркинг ул. „Хемус“, бл.47, на ул. „Вълкана Стоянова“ от о.т. 250А до о.т. 248А

9. ул. „Хемус“, бл.49, УПИ – I, кв. 15;

10. ул. „Хемус“, бл.59, УПИ – I, кв. 151;

11. площад с. Каменец, УПИ ΧII, кв. 40А;

12. ул. „Сергей Румянцев“, гр.Стралджа от т.140,о.т.171 до о.т.217;

13. ул. „П.Хилендарски“, гр.Стралджа от о.т.383 ,о.т.362 до о.т.362;

14. ул. „Черно море“, гр.Стралджа от о.т.141,о.т.115 до о.т.114;

15. ул. „Стара планина“, с.Зимница от о.т.162,о.т.193 до о.т.164.

Приложения:
увед. улици Стралджа.PDF

Дата: [ 15.04.2024 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ОУ “ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. СТРАЛДЖА, ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО НИВО НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

Приложения:
Уведом. ОУ.PDF

Дата: [ 15.04.2024 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ЦДГ „СИНЧЕЦ“ – С. ЗИМНИЦА ОБЩ. СТРАЛДЖА, ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО НИВО НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“.

Приложения:
Уведом. ЦДГ Зимница.PDF

Дата: [ 22.03.2024 ] 

Решение РИОСВ

Приложения:
Решение РИОСВ.pdf

Дата: [ 13.03.2024 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Гл. клон II и всички прилежащи водопроводни отклонения. Възстановяване на уличните настилки – цялостно в участъка от о.т. 16, о.т. 18, о.т. 63, о.т. 60, о.т. 60а, о.т. 79, о.т. 87, о.т. 104, о.т. 117, о.т. 137, о.т. 178, о.т. 184, о.т. 183, о.т. 210 до о.т.256 на Локално платно на ул. „Хемус“ и от о.т. 256, о.т. 255, о.т. 254, о.т. 287 до о.т. 285 на Локално платно на ул. „Радецки“ и от о.т 285 до о.т. 284 на ул. „Георги Станчев“ и рехабилитация на улици локално платно на ул. „Хемус“, локално платно ул. „Радецки“ и ул. „Георги Станчев“ между о.т. 285 и о.т.284 в обхвата на рехабилитация на водопровода“.

Приложения:
увед. водоп..PDF

Дата: [ 13.03.2024 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на общински път JAM 1052 -/Чарда-Джинот/ от км 4+ 154 до км 8+300 /до общински път JAM 2058/ с дължина – 4,146 км“.

Приложения:
увед Чар- Дж..PDF

Дата: [ 12.03.2024 ] 

Заповед за заличаване на адресна регистрация

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: [ 12.03.2024 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Рехабилитация на обекти от техническата инфраструктура – улична мрежа в община Стралджа“ за следните обекти:

1. „Рехабилитация на ул. „П. Р. Славейков“, село Джинот, община Стралджа от о.т. 101, о.т.100, о.т. 106, о.т.107, о.т.108 до о.т.118“

2. „Рехабилитация на ул. „Васил Левски“, село Първенец, община Стралджа от о.т. 35 до о.т.36“

3. „Рехабилитация на ул. „Васил Коларов“, село Войника, община Стралджа от о.т.92, о.т.91, о.т.90, о.т.88, о.т.86 до о.т.85 “

4. „Рехабилитация на ул. „Дружба“, село Лозенец, община Стралджа от о.т.109, о.т.73, о.т.72, о.т.71 до о.т.70“

5. „Рехабилитация на ул. „Сан Стефано“, село Зимница, община Стралджа от о.т.23, о.т.50, о.т. 84 до о.т. 83“

6. „Рехабилитация на ул. „Шипка“, село Атолово, община Стралджа от о.т.26, о.т.6 до о.т.52“

7. „Рехабилитация на ул. „Възраждане“, село Каменец, община Стралджа от о.т.60, о.т.69 до о.т.70“

8. „Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“, село Чарда, община Стралджа от о.т.42, о.т.43, о.т. 44, о.т. 47, о.т. 48 до о.т.49“

Приложения:
УвИН общ. Стралджа.PDF

Дата: [ 11.03.2024 ] 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от сондаж Я-12 от находище № 86 гр.Стралджа, Община Стралджа, обл.Ямбол“

Приложения:
УИН общ.Стралджа.pdf

Дата: [ 8.03.2024 ] 

Заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията по чл.92, чл.99, ал.1 от Закона за гражданска регистрация

Приложения:
Zapoved.pdf

Дата: [ 6.03.2024 ] 

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“-Ямбол за разпределяне на масиви за ползване

Приложения:
Zapovedi.pdf

Дата: [ 23.02.2024 ] 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

На основание чл. 39, ал.1, т. 2 от НАРЕДБА № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди,

ОБЯВЯВА:

 Проект за санитарно- охранителна зона /СОЗ/ около два шахтови кладенеца ШК-1 и ШК- 2 в ПИ с идентификатор 48787.6.4 по КККР на с. Могила, за водоснабдяване на с. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол и с. Чарда, общ. Стралджа, обл. Ямбол, с възложител „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 /един/ месец, всеки работен ден в периода от 23.02.2024 г. – 23.03.2024 г., в сградата на Община Стралджа, отдел „ТСУЕП” ул. „Хемус” № 12, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Елеонора Иванова- мл. експерт „ТСУЕП“, тел. 04761/6989

Дата: [ 23.02.2024 ] 

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3 000 kW“ в поземлен имот с идентификатор 43615.363.360, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол, с възложител „АТМ БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Информацията за горепосоченото инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица, всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел ТСУЕП, ет. 1, стая № 1 и в кметството на с. Леярово, общ. Стралджа.
На същите места се приемат писмени становища.

Лице за контакти: Елеонора Иванова- мл. експерт „ТСУЕП“, тел. 04761/6989

Дата: [ 23.02.2024 ] 

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3 000 kW“ в поземлен имот с идентификатор 43615.270.358, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол, с възложител „АТМ БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Информацията за горепосоченото инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица, всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел ТСУЕП, ет. 1, стая № 1 и в кметството на с. Леярово, общ. Стралджа.
На същите места се приемат писмени становища.

Лице за контакти: Елеонора Иванова- мл. експерт „ТСУЕП“, тел. 04761/6989

Дата: [ 23.02.2024 ] 

О Б Я В А

На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда е обявен обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3 000 kW“ в поземлен имот с идентификатор 43615.290.434, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол, с възложител „АТМ БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Информацията за горепосоченото инвестиционно предложение е на разположение на всички заинтересувани лица, всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в сградата на общинска администрация Стралджа, отдел ТСУЕП, ет. 1, стая № 1 и в кметството на с. Леярово, общ. Стралджа.
На същите места се приемат писмени становища.

Лице за контакти: Елеонора Иванова- мл. експерт „ТСУЕП“, тел. 04761/6989

Дата: [ 20.02.2024 ] 

Съобщение за публично обявяване чл.62, ал.1 от Закона за водите

Приложения:
Съобщение за публично обявяване.pdf

Дата: [ 14.02.2024 ] 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с
чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез
настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да
направят своите становища, предложения, мнения и препоръки по проекта за
изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост
и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и
за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на адрес:

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12

e-mail : obshtina@straldzha.bg

лично: в Център за услуги и информация.

МОТИВИ към проекта за изменение на Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.

1.Причини, които налагат изменението на Наредбата:

Законът за общинската собственост дава право на всеки Общински съвет да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината.

            Целта на изменението на наредбата е да се актуализира съобразно изменения в Закона за общинската собственост и да се преодолеят пропуски в текстове на  наредбата.

Съобразно инфлационните процеси през последните години се предлага нова Тарифа за отдаване под наем на общински недвижими имоти –Приложение 1 към Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост относно размера на базисната цена за отдаване под наем и регулиране на видовете дейности за отдаване под наем.

2.Целите, които се поставят:

Законосъобразно управление и разпореждане с общинските имоти и увеличаване проходите от нейното управление.

            Осигуряване на повече средства от отдаването на общинските язовири, във връзка възникването на по-големи разходи по управлението и стопанисването им.

            Промяната има за цел да приведе подзаконовия нормативен акт, приет от общински съвет в съответствие с действащото законодателство в република България в областта на управлението и разпореждането с общинско имущество.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменената  наредба:

Прилагането на новите изменения и допълнения на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от приемането на предложените текстове са постигане на изчерпателност в текста и пълно съответствие с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на обслужването на гражданите и бизнеса и ефективно управление на общинската собственост.

Получаване на повече приходи с цел обезпечаване на възникнали разходи във връзка стопанисването и управлението на общинските имоти.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото  изменение на „Наредба №2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост“ е съобразено с действащия към момента Закон за общинската собственост и е в съответствие с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби.

Атанас Киров /п/
Кмет на община Стралджа

Приложения:
ПроектИзменение_Наребда2.docx

Дата: [ 12.01.2024 ] 

П О К А Н А

ОБЩИНА ТУНДЖА И ОБЩИНА СТРАЛДЖА КАНЯТ

представители на стопанския сектор – рибарски, аквакултурни, туристически и други изразяващи местната идентичност на територията общности и нестопанския сектор за участие в среща за формиране на местно партньорство за подготовка и реализация на проект по процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Целта на проекта е създаване на Места инициативна рибарска група (МИРГ), с включване на всички населени места на територията на община Тунджа и община Стралджа.
Срещата ще се състои на 18.01.2024 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в заседателната зала на община Тунджа.

Очакваме ви! Бъдете активни!

Дата: [ 12.01.2024 ] 

Заповеди за сключено доброволно споразумение за разпределение на масивите за землищата на с. Атолово, с. Богорово, с. Воденичане, с. Леярово, с. Маленово, с. Недялско, с. Палаузово, с. Саранско, с. Чарда .

Приложения:
атолово.pdf
богорово.pdf
воденичане.pdf
леярово.pdf
маленово.pdf
недялско.pdf
палаузово.pdf
саранско.pdf
чарда.pdf